Zure druiven bij niet-opgeëiste onderhandse schenkingen

Wie onderhands – zonder notariële akte – schenkingen doet, moet er rekening mee houden dat de schuldig gebleven delen daarvan niet kunnen worden afgetrokken van het belaste erfdeel. Als er tijdens leven niets of maar een deel is afgelost en er ook geen betaling is opgeëist, zijn de druiven voor de beoogde ontvanger zuur.


Het Hof Den Haag boog zich onlangs over een zaak waarin een dochter drie jaar achtereen schenkingen ontving van haar daarna overleden moeder. In de onderhandse akten stond alleen dat de schenkingen schuldig bleven – niet werden uitgekeerd – en niets over het tijdstip van opeisbaarheid. De dochter heeft de schulden ook niet opgeëist voordat haar moeder overleed.

Nergens bleek uit dat de schenkingen bedoeld waren om pas na het overlijden van de moeder tot uitkering te komen. Om die reden vervallen ze. Daarmee en om reden dat er nergens in de akte iets staat over het tijdstip van opeisbaarheid kan de hoogte van de schulden niet worden afgetrokken van het deel van de erfenis waarover erfbelasting moet worden betaald.

Zure druiven. Wilt u dat voorkomen en weten hoe u dat voorkomt? Bel ons voor het maken van een afspraak.