Zorg voor minderjarig kind na overlijden niet aan toeval overlaten

Al vroeg in de zwangerschap beginnen ouders met het regelen van een aantal belangrijke en praktische zaken voor na de geboorte. Er wordt nagedacht over een leuke naam, de kinderkamer, geboortekaartjes, kinderopvang enzovoorts. Opmerkelijk is dat betrekkelijk weinig ouders zelf de zorg regelen over hun minderjarige kinderen voor na hun overlijden. Waarschijnlijk gebeurt dit onbewust.Niemand is verplicht om u op het regelen van voogdij over uw minderjarige kinderen te wijzen. U bent ook niet verplicht om zelf het gezag over uw minderjarige kinderen na uw overlijden te regelen. Desondanks is het van groot belang om met een voogdijregeling zelf de regie te houden.

Wat als u niets heeft geregeld?

Als een kind tijdens het huwelijk wordt geboren dan heeft u als ouders tot het 18e jaar gezamenlijk het ouderlijk gezag over uw kind. Na een overlijden van één van u heeft de langstlevende ouder op grond van de wet alleen het ouderlijk gezag. Als u allebei komt te overlijden en minderjarige kinderen achterlaat dan moet het gezag over hen worden uitgeoefend door iemand anders, dat heet voogdij.

Wanneer u zelf geen regeling heeft getroffen dan benoemt de rechter – veelal na advies van de Raad voor de Kinderbescherming - een voogd of voogdes over uw kinderen. Deze Raad voert vervolgens gesprekken met uw kinderen en familieleden om een voogd te vinden. Het belang van uw kind staat daar weliswaar voorop, maar het is de rechter dus die de voogd benoemt. Mogelijk zou u zelf anders hebben gewild…

Tot 1 april 2014 kunt u de voogdij over uw kinderen uitsluitend bij testament of bij notariële akte regelen door één of twee personen aan te wijzen als voogd. Bij overlijden van beide ouders krijgt de daarin benoemde voogd de verantwoordelijkheid voor de kinderen, althans nadat van de aanvaarding van die voogdij bij de griffie van de rechtbank een aantekening is gemaakt.

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om de voogdij zelf te regelen in het gezagsregister bij de Rechtbank. De vraag is echter of dit de meeste geschikte methode is.

Voogdijregeling in notariële akte biedt maximale zekerheid

Uw notaris is verplicht te controleren of u als ouder niet onder dwang van anderen een voogdijbeschikking maakt. Ook is hij verplicht uw identiteit te controleren, waarmee wordt uitgesloten dat een ander dan de ouder de voogdijbeschikking maakt. Hij bespreekt de verschillende mogelijkheden om de zorg voor uw kinderen vorm te geven. Zo kunt u in een notariële akte aanwijzingen aan een voogd geven. U kunt bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de opvoeding en de opleiding van uw kinderen vastleggen, uw wil kenbaar maken dat uw kinderen in één gezin moeten worden opgevoed. En is uw kind bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd al voldoende zelfstandig om uw nalatenschap te beheren? Zo niet, dan is het wellicht verstandig om een bewindvoerder te benoemen.

Uw notaris heeft dus een belangrijke adviserende rol en staat u graag terzijde.

Wilt u meer weten? Bel ons voor een afspraak