Wetsvoorstel Bestuur en toezicht (one tier board) aangenomen

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u in uw bedrijf voor een bestuursmodel kiezen waarbij er één bestuur is met zowel uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders hebben (naast eventuele andere bestuurstaken) in ieder geval de taak om toezicht te houden op de uitvoerende bestuurders. Dit “one tier board” model is de tegenhanger van de al bestaande situatie met een los van het bestuur staande raad van commissarissen die toezicht uitoefent op het bestuur van de onderneming (“two tier board”).


Het wetsvoorstel bestuur en toezicht zal volgens toezegging van het ministerie van justitie op 1 januari 2012 in werking treden. Mogelijk vind de invoering daarvan plaats tezamen met de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv recht en met de wet claw back over het terugvorderen van bonussen en winstdelingen.

Naast de toezichthoudende taak op de uitvoerende bestuurders dragen de niet-uitvoerende bestuurders ook bestuursverantwoordelijkheid. Zij maken deel uit van het bestuur. Ook hebben zij, doordat zij betrokken zijn bij de totstandkoming van bestuursbesluiten, invloed op de totstandkoming van die bestuursbesluiten.

Bij een “two tier board” is er een tweede orgaan, namelijk de raad van commissarissen. De raad van commissarissen draagt geen bestuurdersverantwoordelijkheid en doordat de raad van commissarissen geen deel uit maakt van het bestuur zijn zij ook niet betrokken bij de totstandkoming van bestuursbesluiten.

Limiet aantal functies

Verder voorziet de wet in een regeling met betrekking tot het limiteren van het aantal functies van bestuurders en commissarissen. Zo kunt u niet meer uitvoerend bestuurder zijn van meer dan twee grote vennootschappen, en is het aantal van vijf commissariaten en/of meer dan vijf bestuursfuncties als niet-uitvoerend bestuurder niet meer mogelijk.

Vervolgens voorziet de wet nog in een regeling dat grote vennootschappen voldoen aan tenminste twee van de navolgende drie eisen: (1) meer dan 250 werknemers, (2) netto omzet van vijfendertig miljoen euro en (3) activa ter grootte van zeventien en een half miljoen euro moeten streven naar een evenwichtige verdeling van het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen.

De regeling over tegenstrijdig belang wordt ook anders. Tegenstrijdig belang zal in beginsel slechts intern effect hebben. Ook als de statuten een daarmee strijdige regeling kennen zal de desbetreffende bestuurder met tegenstrijdig belang bevoegd blijven de vennootschap te vertegenwoordigen. Die bestuurder riskeert wel persoonlijke aansprakelijkheid als de vennootschap door die transactie wordt geschaad.

Tenslotte kan in de statuten een taakverdeling tussen de bestuurders worden opgenomen. Die taakverdeling brengt overigens geen wijziging in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders.

Ons advies is om in ieder geval de statuten aan te passen op de nieuwe tegenstrijdig belang regeling. Immers, statuten die in strijd zijn met een dwingendrechtelijke regeling zijn niet aan te bevelen en zijn op zijn minst verwarrend. Ook adviseren wij u na te denken over de mogelijkheid om een taakverdeling tussen de bestuursleden op te nemen in de statuten en de overgang naar een “one tier board”.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van beide bestuursmodellen of advies over het voor uw bedrijf beste bestuursmodel? Bel ons of klik op de link onder dit artikel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.