Vormvereisten essentieel voor vaststelling termijn koopoptie na overlijden

In testamenten of in andere notariƫle akten wordt nogal eens een koopoptie gegeven aan iemand om bijvoorbeeld een huis uit de nalatenschap voor een bepaald bedrag te kopen. Aan die optie is dan een termijn verbonden waarbinnen de begunstigde aan de erfgenamen moet laten weten dat hij of zij dat kooprecht wil uitoefenen. De exacte aanvangsdatum en verloopdatum van die termijn blijkt nogal eens tot discussie te leiden. Aan de hand van de vormvereisten kan de termijn exact worden aangegeven.


Om de optie te kunnen lichten moet de begunstigde vanzelfsprekend op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de persoon in kwestie. Die kennisgeving moet door de erfgenamen aan de begunstigde worden gedaan, zodat de begunstigde weet op welk moment de termijn om het aanbod te aanvaarden begint, maar ook dat hij weet wie de erfgenamen zijn aan wie hij moet laten weten of hij gebruik maakt van de koopoptie.

In veel gevallen moeten de mededelingen over en weer worden gedaan bij deurwaardersexploit of via een brief met bewijs van ontvangst. Als voldaan wordt aan deze vormvereisten is zeker dat de mededeling van de erfgenamen de begunstigde daadwerkelijk heeft bereikt, waarmee vaststaat wanneer de termijn gaat lopen. Het is dan ook zeker wanneer de reactie van de begunstigde uiterlijk door de erfgenamen moet zijn ontvangen.

Als de erfgenamen de begunstigde niet in op de voorgeschreven manier kennis hebben gesteld van het overlijden van de persoon in kwestie en ook niet is gebleken dat zij dat op een andere voor de begunstigde duidelijke manier hebben gedaan, dan volgt daaruit dat de begunstigde niet kon weten wanneer de termijn ging lopen en aan wie hij zou moeten laten weten dat hij de optie wil omzetten in een koop. Het is daarbij volgens de rechter niet voldoende dat de begunstigde op een andere manier zou kunnen weten of wist dat de erflater was overleden dan wel dat hij kon vermoeden wie de erfgenamen zijn.

Zolang de begunstigde niet formeel in kennis is gesteld door de erven op de in de akte waarin het optierecht werd verleend voorgeschreven wijze, gaat in beginsel de termijn niet lopen en vervalt het recht de optie uit te oefenen evenmin.

Wilt u meer weten over (termijnen voor) opties in een testament of andere notariƫle akte? Bel ons voor het maken van een afspraak.