Voorkom onduidelijkheid over termijn in testament

Het opnemen van legaten in testamenten is een veel voorkomend verschijnsel. Meestal laat een legaat niets aan duidelijkheid te wensen over. Maar soms, als er bijvoorbeeld een termijn aan een legaat verbonden is, slaat de onzekerheid toe. Wat heeft de erflater precies bedoeld? Zoals in het geval dat een erflater het recht van koop op een onroerend goed legateert aan iemand onder de voorwaarde dat deze binnen een bepaalde termijn verklaart of hij daarvan gebruik maakt.


In de wet staat dat een legaat wordt verkregen zonder dat een aanvaarding nodig is, alleen verwerping moet volgens de wet op ondubbelzinnige wijze gebeuren. Het staat een erflater echter vrij om een verplichting aan het legaat te verbinden. Uitgangspunt is dat een erflater een termijn aan aanvaarding van een legaat verbindt om binnen die termijn aan overige erfgenamen duidelijkheid te verschaffen over de status van het legaat.

Wat nu als niet is geformuleerd in welke vorm de verklaring moet gebeuren, aan wie de verklaring moet zijn gericht, of als het legaat niet binnen de gestelde termijn bij de ontvanger van het legaat bekend is? Dan geldt de strekking van het legaat als uitgangspunt.

Indien de overige erfgenamen vóór overlijden van de erflater al op de hoogte waren van het voornemen van de begunstigde om gebruik te maken van het hem – later in het testament – toe te kennen recht, is in feite al op het moment van overlijden aan de strekking van de clausule voldaan. Dan is er bij uitblijven van een verklaring van de begunstigde binnen de gestelde termijn geen grond om het legaat als vervallen te beschouwen.

Wilt u een legaat toekennen, wees dan duidelijk over de voorwaarden en omstandigheden waaronder het legaat kan worden toegekend.

Wilt u meer weten over testamenten in het algemeen of het stellen van termijnen in een testament in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.