Voorkom aantasting vermogen door AWBZ

Het zal niemand zijn ontgaan: de AWBZ (voluit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is gewijzigd en dat voelt iedereen die er mee te maken heeft direct in de portemonnee. De AWBZ is de wet waaruit langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald. Maakt u gebruik van deze zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage. Sinds kort is ook uw vermogen van belang voor het bepalen van de hoogte van die eigen bijdrage.

Tot voor kort werd alleen aan de hand van uw inkomen bepaald hoeveel u zelf aan de AWBZ moest bijdragen. Maar tegenwoordig wordt ook 12% van uw vermogen als inkomen beschouwd. Hoe hoger uw vermogen, hoe meer eigen bijdrage u betaalt. Om de eigen bijdrage in de hand te kunnen houden zijn er twee opties, die mogelijk naast elkaar kunnen helpen. Zo kan een testament al veel pijn verzachten, maar is ook het doen van schenkingen een optie.

Eerst het testament. De wet regelt dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot de langstlevende echtgenoot alle bezit mag houden (dat is de zogenaamde wettelijke verdeling). Er ontstaat daarbij een schuld aan de kinderen ter grootte van hun kindsdeel. In een testament kan worden geregeld dat de kinderen hun kindsdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Het uitkeren van de kindsdelen verkleint het vermogen, waardoor ook de eigen bijdrage lager zal worden.

Daarnaast verkleint het doen van schenkingen het vermogen. Een schenking kan in contanten (als iemand over voldoende spaargeld beschikt) of ‘op papier' gedaan worden. Met een schenking op papier ontstaat er een geldlening (u geeft geld aan de kinderen, maar leent dat direct weer terug) die op bepaalde momenten (bij opname in een zorginstelling!) moet worden uitbetaald. Bijkomend voordeel van de schenking is dat daarmee ook erfbelasting wordt bespaard!

Aan de schenkingen kleven ook nadelen. Zo telt een schenking bij de kinderen mee in box 3 en moeten zij daarover elk jaar inkomstenbelasting gaan betalen. Bovendien moet er over het bedrag van de schenking op papier jaarlijks aan de kinderen 6% rente worden betaald. Deze rente moeten de kinderen daadwerkelijk ontvangen, om problemen met de erfbelasting te voorkomen. Doet u een schenking op papier omdat er onvoldoende spaargeld is, dan is het zaak goed uit te rekenen of de rente wel tot aan het overlijden kan worden betaald.

Er is een boel te zeggen over de nieuwe AWBZ, maar maatregelen dienen met verstand (en met de rekenmachine in de hand) te worden overwogen. Hoog tijd om u te laten voorlichten. Maak daarvoor een afspraak met ons kantoor en vergeet daarbij vooral niet ook uw testament onder de loep te laten nemen. Het is sowieso goed al uw notariële documenten eens in de 4 à 5 jaar grondig te laten doorlichten.