Voogdijbenoeming door moeder kan rechten vader beperken

Onze samenleving kent vele vormen waarin de rechten van ouders en kinderen tot uitdrukking komen. Een van die vormen is ouderlijk gezag. Als ten tijde van de geboorte van een kind geen sprake is van een huwelijk tussen de beide ouders, zal de vader het kind moeten erkennen (bij de gemeente) en het ouderlijk gezag moeten aanvragen (bij de Rechtbank). Stel dat vader dat laatste nalaat – hetgeen in de praktijk veelvuldig gebeurt – dan is de vraag waar het gezag terecht komt na overlijden van de moeder op een moment dat het kind nog minderjarig is.


Het Hof Arnhem-Leeuwarden sprak zich onlangs uit in een dergelijke zaak. Er was al enkele jaren geen contact tussen vader en kind, de verstandhouding tussen vader en moeder was flink verstoord. De moeder heeft vanwege haar ernstige ziekte een pleeggezin voor het kind gezocht en bij testament de pleegmoeder tot voogd benoemd. Na het overlijden van de moeder heeft de pleegmoeder de voogdij aanvaard.

De vader is hiertegen in het geweer gekomen. Hij refereert daarbij aan een wetsartikel waarin aan de langstlevende ouder een voorkeurspositie wordt gegeven. Daaraan kan slechts voorbij worden gegaan als er – onderbouwd – gevreesd wordt dat de belangen van het kind daarmee worden geschaad. De rechter houdt in die gevallen rekening met de adviezen van de pleegmoeder en van de Raad voor de Kinderbescherming. Die onderbouwen hun vrees zodanig dat de rechter de voogdij bij de pleegmoeder laat.

Het Hof overwoog dat belangrijk is voor het kind om stabiliteit te krijgen in het gezin van de pleegmoeder. De vader heeft nooit het gezag over het kind gehad en het kind nooit gedurende langere tijd verzorgd. Er is tot aan het overlijden van de moeder geen of slechts negatief contact gewest tussen het kind en de vader. Toewijzing van gezag aan de vader zou in dit geval teveel onzekerheid geven dat de belangen van het kind worden verwaarloosd.

Wilt u meer weten over het regelen van gezag en voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.