Volmacht tot verkoop biedt consument toch nog bescherming tegen hypotheekhouder

De crisis laat haar sporen na. De berichten over problemen bij aflossing van hypotheekschuld zijn niet van de lucht. Openbare verkopingen (executieverkopen) nemen in aantal toe. Om dat te voorkomen verlenen huiseigenaren soms volmacht aan de hypotheekhouder/bank om het huis te verkopen “bij een achterstand van een bepaald aantal maanden”. In de praktijk blijken geschillen te ontstaan over het moment waarop de bank tot actie mag overgaan.


Bij betalingsachterstand van meer dan het in de volmacht bepaalde aantal maanden zal de huiseigenaar van de bank bericht ontvangen dat de bank het huis onderhands wil verkopen met het verzoek aan die verkoop mee te werken.

Het is voor de uitvoerbaarheid van de volmacht van belang hoe de volmacht precies is geredigeerd. Twee maanden is iets anders dan het totaalbedrag van twee betalingstermijnen. Het gaat bij geschillen over de verwoording van de clausule in de volmacht en over wat partijen hieruit redelijkerwijs mogen afleiden.

Er zijn voldoende redenen voor banken om akkoord te gaan met voortdurende debetstand tot een bedrag van een aantal termijnen. Tegelijkertijd kunnen afspraken gelden dat de huiseigenaar niet langer dan een periode van een bepaald aantal maanden achtereen een betalingsachterstand mag hebben.

In dergelijke situaties –waarin beide partijen redelijkerwijs kunnen worden gevolgd in hun uitleg – wordt aansluiting gezocht bij Europese regels, waarin ten gunste van de consument wordt beslist in het geval van “overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld”. Dat betekent in vorengaande situatie dat de volmacht pas werkt als de betalingsachterstand groter is dan het overeengekomen aantal termijnen.

Door ondertekening van de volmacht wekt de bank bij de huiseigenaar het gerechtvaardigd vertrouwen dat zij pas actie onderneemt op het moment dat de limiet wordt overschreden. En verder mag een huiseigenaar er van uitgaan dat op het moment dat de limiet wordt overschreden, de hypotheekhouder (de bank) zich eerst beroept op de volmacht alvorens van haar recht op parate executie gebruik te maken.

Wilt u meer weten over volmachten tot verkoop bij hypotheken? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.