Verwerping nalatenschap ter voorkoming stijging AWBZ-bijdrage soms toegestaan

De eigen bijdrage voor AWBZ-kosten blijft de gemoederen voortdurend bezig houden. Een goed voorbeeld daarvan is de vraag of een bewindvoerder van een onder bewind gestelde vermogen van zijn echtgenoot de erfenis van zijn overleden vrouw mag verwerpen om daarmee te voorkomen dat de AWBZ-bijdrage van de man flink zal stijgen. Uit recente uitspraken van de rechter blijkt dat dit soms is toegestaan. Er gelden dan wel voorwaarden.


In de meeste gevallen blijken ouders testamenten te maken om zowel de langstlevende echtgenoot als hun kinderen financieel zo goed en gunstig mogelijk achter te laten. In een aantal gevallen komt dat ook tot uitdrukking in een volmacht voor de erfgenamen waarin zij de bevoegdheid krijgen om erfenissen te verwerpen. Als er dan na het opmaken van die volmacht een bewindvoerder over het vermogen van een van de erfgenamen wordt uitgesproken, kunnen de erfgenamen de erfenis niet verwerpen zonder toestemming van de kantonrechter.

De rechter wijst meestal verzoeken af die er toe dienen om in te teren op het vermogen van iemand met als doel dat die een lagere AWBZ-bijdrage zou hoeven te betalen. Zou de rechter dergelijke verzoeken wel inwilligen, dan zou hij meewerken aan het ontwijken van de wet. Het is immers niet aan de rechter om mee te werken aan

De vraag is of dat ook bij het al dan niet aanvaarden van een erfenis – met datzelfde doel voor ogen – het geval is. Immers, het verzoek om de erfenis te mogen verwerpen heeft niet als doel het vermogen van de man te verkleinen, maar het voorkomen van vergroting van het vermogen van de man. De rechter zal ook de omvang van het bestaande vermogen van de man meewegen. Als dat alleen al voldoende is om zijn verzorging niet in gevaar te brengen, dan zal de rechter de toestemming geven.

Het is overigens wel van belang dat duidelijk blijkt de echtgenoten op het moment waarop zij zelfstandig hun wil konden bepalen, met testamenten en volmachten hebben willen voorkomen dat hun vermogen grotendeels naar bekostiging van zorg in een instelling zou gaan.

Wilt u meer weten over het tegengaan van al te grote AWBZ-bijdragen? Bel ons voor het maken van een afspraak.