Vermogensinkomensbijtelling zorgkosten beperken

Vanaf dit jaar telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage.


De eigen bijdrage wordt berekend door 8% van het niet-vrijgestelde box 3 vermogen bij het inkomen te tellen. Dit percentage staat los van de 30% vermogensrendementsheffing over 4% van het niet-vrijgestelde vermogen. De standaard vrijstelling in box 3 en de Ouderentoeslag mag buiten beschouwing worden gelaten.

Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?

Wij adviseren u tijdig uw wensen op te laten nemen in een levenstestament, zodat uw kinderen of anderen actie kunnen ondernemen bij opname in een zorginstelling. Zij kunnen dan desgewenst de woning verkopen en na ontvangst van de netto-verkoopopbrengst daarvan schenkingen gaan doen binnen het gezin.

Het is ook zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.

Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.

Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.

Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.