Verhinderen vrijgave depot levert boete op

Wie een perceel grond koopt, zal daar vrijwel altijd een schonegrondverklaring bij verlangen. Blijkt dan uit het onderzoek dat de grond is verontreinigd, dan kan een dergelijk perceel bijvoorbeeld op basis van een aanvullende overeenkomst toch worden geleverd als een deel van de kooppprijs bij de notaris in depot blijft totdat de schonegrondverklaring is afgegeven. De koper geeft dan het depot vrij. Wat nu als de koper dat weigert?


Het wachten op een schonegrondverklaring levert voor de koper vertraging in bouwactiviteiten op. Hij kan daardoor schade lijden. Hij heeft daarmee een mogelijke reden om het vrijgeven van het depot te verhinderen en een schadevergoeding wegens vertraging in de bouwactiviteiten te eisen. Die eis houdt geen stand als in de aanvullende overeenkomst uitbetaling van het depotbedrag uitsluitend gekoppeld was aan de overlegging van schonegrondverklaring. Dat kan weer reden zijn voor de verkoper om schadevergoeding van de koper te eisen

Een dergelijke eis van de verkoper is niet in strijd met de eisen van de redelijkheid en billijkheid, maar er moet ook naar de overige omstandigheden worden gekeken. Heeft de koper de verkoper gedurende het geschil gevraagd om een bankgarantie te stellen voor eventuele uitbetaling van het schadebedrag waarna hij zou meewerken aan vrijgave van het depot? Is de omvang van de geëiste boete proportioneel? Van de verkoper zou in een dergelijke situatie in redelijkheid mogen worden verwacht dat hij zou meewerken aan het stellen van een bankgarantie. Voor de rechter zijn dit gronden op basis waarvan de door de verkoper geëiste boete zou kunnen worden gematigd.

Feit blijft dat – als aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan – het niet meewerken aan het vrijgeven van een depot een boete oplevert.

Wilt u meer weten over depot bij onroerend goedtransacties? risico's bij dividenduitkering of heeft u hulp nodig bij het maken van een overzicht van de juridische en financiële gevolgen? Vraag het ons! Wij helpen u bij het vinden van juridisch onderbouwde antwoorden.