Verblijvensbeding biedt langstlevende partner zekerheid

Als een verblijvensbeding tussen samenwoners is opgemaakt vóór 2003 en de eerste partner na 1 januari 2003 is overleden of overlijdt valt het verblijvensbeding onder de Overgangswet NBW. Daarin is bepaald dat de vordering van bijvoorbeeld kinderen van de overleden partner pas na het overlijden van van de langstlevende partner opeisbaar wordt. Van belang daarbij is of de teksten in het samenlevingscontract en het testament goed op elkaar afgestemd zijn. Loop geen risico!


Sinds 2003 wordt een verblijvensbeding – de langstlevende van twee samenwonende partners kan na het overlijden van diens partner in het gezamenlijke huis blijven wonen – aangemerkt als een legaat ten laste van de erfgenamen. Juristen noemen dat een quasi-legaat. Daarmee wordt bedoeld dat een verblijvensbeding moet worden ingekort als het inbreuk maakt op de legitieme portie van kinderen.

De Overgangswet NBW geeft regels voor de situatie waarin het verblijvensbeding onder het oude recht is opgemaakt en de erflater na 1 januari 2003 overlijdt. De vordering van een legitimaris (bijvoorbeeld een kind met recht op een legitieme portie) op de langstlevende echtgenoot is op grond van die wet pas opeisbaar als na diens overlijden. Dat geldt ook voor een verblijvensbeding ten behoeve van een andere levensgezel. Die moet dan wel een gemeenschappelijke huishouding met de overledene hebben gevoerd en het beding moet ook via de notaris zijn vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst of een andere notariële akte.

In dat geval is de vordering pas opeisbaar als ook de langstlevende is overleden. Dat blijft ook zo als de overledene na 1 januari 2003 nog een testament heeft gemaakt waarin de vordering niet expliciet wordt vermeld. Zolang de opeisbaarheid daarin niet expliciet wordt gewijzigd treedt er geen verandering op van de geldende situatie.

Wilt u weten of u risico loopt met mogelijke fricties in de redactie van uw samenlevingscontract en uw testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.