Uitsluitingsclausule niet te doorkruisen met huwelijkse voorwaarden

Het komt voor dat in huwelijkse voorwaarden wordt bepaald dat de goederen die een echtgenoot tijdens het huwelijk uit een erfenis of schenking krijgt niet in de gemeenschap van goederen terecht komt. Met andere woorden, het is uitsluitend voor degene die de erfenis of schenking krijgt. De vraag is of het ook kan worden omgedraaid, dat alles wat uit erfenissen of schenkingen wordt verkregen gemeenschappelijk eigendom wordt.


Of een schenking of erfenis in een gemeenschap van goederen mag vallen wordt bepaald door degene wiens nalatenschap wordt verdeeld (in een testament) of degene die de schenking doet. Hij of zij kan aan de erfenis of schenking een uitsluitingsclausule verbinden. Daarmee wordt bepaald wie wel en wie niet over de erfenis of schenking kan beschikken. Als de erflater of de schenker bepaalt dat alleen de bij naam of hoedanigheid (bijvoorbeeld kinderen van de erflater) genoemde personen de erfenis of schenking krijgen toebedeeld, dan mag die wil niet worden doorkruist door een bepaling in huwelijkse voorwaarden die de uitsluiting opzij zet.

De uitsluitingsclausule is een op de wet gebaseerde bepaling van dwingend recht. Dat kan niet worden omzeild door in de onderlinge verhouding tussen partners bij huwelijkse voorwaarden overeen te komen dat het erfdeel of de schenking tegen de wil van de erflater of schenker onderdeel zou aan uitmaken van de huwelijksgemeenschap.

Dit is anders indien de uitsluitingsclausule in het testament van de erflater – of opgenomen bij de schenking – beperkt wordt tot de situatie dat het huwelijk van de verkrijger en diens partner eindigt door echtscheiding. Indien het huwelijk dan door overlijden van de verkrijger of diens partner eindigt, valt de verkrijging wel in de gemeenschap of wordt er wel over de verkrijging afgerekend alsof er gemeenschap van goederen bestond. Dit kan tot besparing van erfbelasting leiden.

Wilt u meer weten over de relatie tussen erfrecht en huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.