<Terug naar het overzicht

Schenk- en erfbelasting 2015

Schenk- en erfbelasting wordt geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is vastgelegd dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt; door overlijden (erfenis) of middels een gift (schenking).

Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen, geldt een vrijstelling van € 633.014, voor kinderen € 20.047.

Voor eenmalige schenkingen aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 52.752 (indien gebruikt voor studie of eigen woning) of € 25.352 (in geval van vrije besteding). Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.277 (jaarlijkse vrijstelling).


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2015

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

 (tot € 121.296) 10%

 (tot € 21.833) 18%

 (tot € 36.388) 30%

Zie ()

(v.a. € 121.296) 20%

 (v.a. € 21.833) 36%

 (v.a. € 36.388) 40%

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 633.014

Kinderen en kleinkinderen

€ 20.047

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 60.138

Ouders

€ 47.477

Overige verkrijgers

€ 2.111

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 5.277

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.322

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)

€ 52.752

 

Overige verkrijgers

€ 2.111

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.055.022 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.055.022; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%), kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen. Daarnaast is er een regeling voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.

Download hier de Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2017 (januari 2017)