Taak executeur in relatie tot taak notaris

Van een executeur in een nalatenschap wordt een actieve rol verwacht. Hij of zij moet op onderzoek gaan naar alle aspecten die relevant zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. De boedelnotaris vervult – als er een executeur is aangesteld – vooral een adviserende rol, zowel naar de executeur als naar de erfgenamen.


Een executeur handelt de afwikkeling van uw erfenis af. Hij beheert de volledige nalatenschap en heeft zeggenschap over alle bezittingen. Namens de erfgenamen moet hij eventuele schulden voldoen. De executeur maakt een beschrijving van de boedel, dat zijn alle bezittingen en schulden die u nalaat en hij moet de legaten afgeven en uitkeren. Hij is verantwoording schuldig aan uw erfgenamen en moet aan de erfgenamen rekening en verantwoording afleggen.

Als er concrete aanwijzingen zijn dat er nog meer bezittingen tot de nalatenschap behoren dan door de executeur geïnventariseerd, moet de boedelnotaris daar wel onderzoek naar doen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij probleemboedels. De notaris kan dan worden aangesproken op zijn regiefunctie. Worden de erfgenamen regelmatig en volledig geïnformeerd over de voortgang? Kan de notaris hulp bieden bij het opmaken van een boedelbeschrijving en/of van een verdelingsakte?
Ook wordt van de boedelnotaris verwacht dat hij of zij zowel erfgenamen als executeur informeert over de gevolgen van hun handelingen.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur in relatie tot die van de notaris? Bel ons voor het maken van een afspraak.