Statusverlies ANBI kan verenigingen, stichtingen en fondsen veel geld kosten

Veel verenigingen, stichtingen en goede doelen hebben een fiscaal aantrekkelijke status, namelijk die van ANBI, 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. De regels voor ANBI's zijn flink aangescherpt. Verenigingen, stichtingen en goede doelen met de ANBI-status moeten vóór 1 juli 2016 hun financiële verantwoording over 2015 publiceren. Doen ze dat niet, dan lopen zij grote kans dat ze de ANBI-status verliezen.


Er zijn inmiddels veel uitspraken van rechters geweest waarin organisaties hun fiscaal aantrekkelijke positie als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' verloren. De Belastingdienst let scherp op en krijgt meestal gelijk. Gemiddeld hebben de afgelopen jaren jaarlijks meer dan duizend organisaties op deze manier hun ANBI-status verloren.

Publiceren

Verenigingen, stichtingen en fondsen moeten de verantwoording publiceren op de website van hun eigen organisatie of – als zij die niet hebben – via het internetportaal van de stichting Samenwerkende brancheorganisaties filantropie (SBF). De publicatie moet minimaal de volgende gegevens omvatten:

naam en contactgegevens van de organisatie; het RSIN-nummer (KvK); samenstelling van bestuur, met de namen van de bestuursleden en informatie over het beloningsbeleid; doelstelling en beknopt beleidsplan; verslag van de uitgeoefende activiteiten; financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten, met toelichting).

De gegevens over het boekjaar 2015 moeten vóór 1 juli 2016 worden gepubliceerd. Ook als de jaarstukken pas later gereed dienen te zijn, geldt deze verplichting.

Het intrekken van de ANBI-status betekent verlies van verschillende fiscale voordelen. De Belastingdienst kan zelfs overgaan tot naheffing van schenk- en erfbelasting.

Wilt u meer weten over de ANBI-status? Bel ons voor het maken van een afspraak.