Splitsingsakte en splitsingstekening relevant bij geschillen

Een verschil van mening tussen een Vereniging van Eigenaren en een appartementseigenaar kan zomaar rijzen. Vaak gaat het dan om de vraag of een bepaald gedeelte van het complex moet worden beschouwd als privégedeelte of als gemeenschappelijke gedeelte. Bij de beoordeling daarvan zijn de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken richtinggevend.


De Hoge Raad heeft in november 2013 bepaald dat voor de beoordeling welke gedeelten gemeenschappelijk zijn geen betekenis mag worden toegekend aan andere dan in de openbare registers ingeschreven stukken, waarnaar niet in de splitsingsstukken wordt verwezen. De vraag die aan de Hoge Raad was voorgelegd was of – ingeval van een tegenstrijdigheid – de splitsingstekening doorslaggevend moet zijn.

Als de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn, oordeelt de Hoge Raad dat de rechter moet vaststellen welke uitleg het meest aannemelijk is. Er kan niet op voorhand worden gezegd dat óf de akte van splitsing óf de splitsingstekening goed de bedoeling weergeeft van degene die tot splitsing is overgegaan.

De rechter kan daarbij gebruik maken van de splitsingsstukken en de aanwijzingen die daaruit kunnen worden afgeleid. Bijvoorbeeld over de details van de omschrijving en de weergave van de te splitsen delen en over de bedoeling die uit de onderliggende documenten kan worden afgeleid. Hij moet bij zijn beoordeling een objectieve maatstaf aanhouden. Dat betekent dat hij rekening moet houden met de in de akte tot uitdrukking gebrachte bedoeling. Die bedoeling moet weer kunnen worden afgeleid uit de in de akte gebruikte bewoordingen. Sluitstuk daarvan is dan dat de rechter die uitlegt naar objectieve maatstaven die passen bij de gehele inhoud van de akte. Pas dan kan de rechter een oordeel uitspreken over het toekennen van doorslaggevend gewicht aan splitsingstekening of –akte.

Wilt u meer weten over splitsingsakten en splitsingstekening en de uitleg daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.