Slecht beheer executeur reden voor benoeming vereffenaar

Als u executeur van een nalatenschap bent, zorg dan voor volledige informatievoorziening aan alle erfgenamen en andere in het testament genoemde personen. Het negeren van een onterfde erfgenaam bijvoorbeeld kan er toe leiden dat de rechter u vervangt door een vereffenaar. Dat blijkt uit een rechtelijke uitspraak over een situatie waarin een onterfde erfgenaam werd genegeerd in de informatievoorziening.


Een onterfde erfgenaam heeft het recht om zijn legitieme portie, zijn wettelijk erfdeel op te eisen. Die erfgenaam hoeft verder geen actie te ondernemen om informatie bij de executeur op te vragen. De executeur is verplicht om ook deze erfgenaam te informeren over de afwikkeling en de waarde van de nalatenschap. Hert feit dat de onterfde erfgenaam door anderen op de hoogte is gesteld, doet daar niets aan af. Gaat de informatievoorziening niet naar behoren, dan ligt het ook voor de hand dat de verstandhouding tussen beiden niet meer zodanig is dat zij gezamenlijk de vereffening van de nalatenschap op zich kunnen nemen.

Als de executeur niet kan of wil aantonen dat hij de onterfde erfgenaam voldoende heeft geïnformeerd, dan is daarmee het belang van de aanstelling van een vereffenaar duidelijk. De executeur is verplicht om de erfgenamen gevraagd en ongevraagd te informeren. Die verplichting vervalt niet als de betrokkene op een ander manier informatie heeft ingewonnen.

In een concreet geval bleken ook aanwijzingen te zijn dat een in de boedel behorend pand niet voldoende werd onderhouden en mogelijk ook een tijdje niet verzekerd was. Dat is in het nadeel van de boedel en dus ook in het belang van de onterfde erfgenaam. Ook het direct na het overlijden verkopen of schenken van delen uit de boedel zonder rekening te houden met de belangen van de onterfde erfgenaam is niet goed te praten.

Er zijn dus al snel omstandigheden die voor de rechter aanleiding zijn tot het aanstellen van een vereffenaar, zodat de betreffende erfgenaam geen gevaar meer loopt over de afwikkeling van de nalatenschap.

Wilt u meer weten over de taken en de plichten van de executeur? Bel ons voor het maken van een afpsraak.