Schuldovername niet in mindering op bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De hoogte van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is nogal eens onderwerp van discussie tussen bedrijfsopvolgers en de fiscus. De vraag is bijvoorbeeld of bij de berekening alleen moet worden gekeken naar de overgenomen activa, omdat de overgenomen bedrijfsschulden en belastingclaims kunnen worden beschouwd als tegenprestatie. De Hoge Raad is er aan te pas gekomen: overgenomen schulden komen niet in aanmerking voor vermindering, belastinglatentie wel. Hoe zit dat precies?


Er moet onderscheid gemaakt worden tussen overgenomen schulden en belastinglatentie. Bij berekening van de hoogte van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit gaat het om het saldo van de overgenomen activa en passiva. Als de bedrijfsopvolger alleen de activa van de onderneming overneemt, wordt daar tegenover de koopsom verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de langlopende verplichtingen. Althans, dat is van toepassing als de bedrijfsopvolger die hogere koopsom financiert zodat de verkoper zijn financieringsschuld helemaal zou kunnen aflossen.

Een belastinglatentie (nog te betalen belasting) mag echter niet als tegenprestatie worden aangemerkt. Belastinglatenties maken onderdeel uit van de verkregen vermogensbestanddelen. Specifieke IB-latenties moeten in mindering worden gebracht op de geconserveerde waarden van het ondernemingsvermogen (75% van de waarde in het dagelijks verkeer).

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het algemeen of de overname van bedrijfsschulden in het bijzonder? Neem contact met ons op en wij nemen met u de mogelijkheden en gevolgen door, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.