Schuldigerkenning wel of niet vervroegd opeisbaar bij onderbewindstelling

Schuldigerkenningen uit vrijgevigheid hebben de laatste jaren een grote vlucht genomen. Vaak zijn kinderen van de schenker de begunstigden. Doel is om het over te dragen vermogen na overlijden zo klein mogelijk te maken in verband met de heffing van erfbelasting. Wat gebeurt er nu met de opeisbaarheid van de schuld (de schenking) als de schenker onder bewind wordt gesteld?


Soms legt de schenker in de akte vast dat de schuld opeisbaar wordt als zijn vermogen onder bewind wordt gesteld. Uit recente jurisprudentie blijkt dat hieraan wel voorwaarden worden verbonden. Die voorwaarden gelden als richtlijn voor de bewindvoerder.

Of de schuld opeisbaar wordt hangt mede af van de vraag of de schenker zich bewust is geweest van de gevolgen van het bewind voor de opeisbaarheid van de schenkingen.

Als met de schenkingen nagenoeg zijn hele vermogen is gemoeid, als de kinderen al ten tijde van de schenking konden voorzien dat om onderbewindstelling van de schenker zou worden verzocht, dan zouden dat al redenen kunnen zijn om niet tot uitbetaling van de schenkingen over te gaan. Datzelfde geldt als het onwaarschijnlijk is dat de akte op een dergelijke wijze zou zijn geredigeerd als het de bedoeling was om de schenkingen binnen niet al te lange termijn opeisbaar te laten zijn.

Soms zal de rechter bepalen dat zonder zijn machtiging door de bewindvoerder niet mag worden overgegaan tot uitbetaling van de geschonken bedragen of tot herroeping van de schenkingsovereenkomsten.

Wilt u meer weten over regelingen voor het schenken bij schuldigerkenning? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.