Samenwonende ondernemer heeft belang bij samenlevingscontract op maat

Naast uw onderneming heeft u als ondernemer ook een privéleven. Het voldoen aan alle wettelijke regels als ondernemer vraagt vaak zoveel aandacht, dat het moeilijk is ook voldoende aandacht te geven aan het op peil houden van privéaangelegenheden. Bijvoorbeeld het samenwonen. Bent u ondernemer en woont u samen, dan hebben zowel u als uw partner baat bij een goede overeenkomst waarin de gevolgen op juridisch, financieel en fiscaal gebied goed zijn vastgelegd.


Een goede samenlevingsovereenkomst bevat in elk geval een regeling van de kosten van de huishouding (wat wordt daaronder verstaan, wie draagt in welke mate daaraan financieel bij en welke gevolgen heeft dit voor ieders eigen financiën). Vaak wordt daarbij uitgegaan van een bijdrage van beide partners aan de huishoudkosten in verhouding van hun inkomsten. Voor beide partijen is daarbij van belang te weten wat met de term ‘inkomen' wordt bedoeld: wordt de gehele winst van de onderneming als inkomsten aangemerkt of slechts een gedeelte daarvan? En is in de samenlevingsovereenkomst voldoende buiten discussie gesteld dat het gedeelte van de winst wat in de onderneming wordt gereserveerd voor bedrijfsdoeleinden, in het kader van deze huishoudkostenregeling niet tot het inkomen moet worden gerekend?

U zult er samen wel uitkomen, zeker zolang het koek en ei is. Maar bij ruzie of onverwachte situaties kan de rekening wel eens hoog oplopen als dit dan alsnog moet worden bepaald. Ook mogelijke schuldeisers die verhaal zoeken, kunnen zonder goede samenlevingsovereenkomst, voor u privé grote problemen veroorzaken. Een goede definitie van het begrip inkomen in de samenlevingsovereenkomst is daarom van belang.

U moet ook aandacht besteden aan de risico's die nu eenmaal samenhangen met het ondernemen in relatie tot de privébelangen van u en uw partner. Door te gaan samenwonen ontstaat geen gemeenschap van goederen, zoals bij trouwen, ook niet na verloop van een aantal jaren. Wel hebben twee mensen (ongeacht of deze een relatie met elkaar hebben en al dan niet samenwonen) steeds de mogelijkheid op beider naam bezit te verwerven. Of dat steeds verstandig is, kan niet in het algemeen worden bevestigd. Wij kunnen u in voorkomende gevallen, voorafgaand aan uw besluit tot aankoop (op wiens naam dan ook) van een deskundig advies voorzien.

Veel partners besluiten om een woonhuis op twee namen in eigendom te hebben. Vrijwel altijd zal de hypotheeklening dan ook op twee namen gesteld zijn (u bent dan beiden hoofdelijk schuldenaar tegenover de bank voor de hypothecaire geldlening). In deze situatie betekent dat bij onverhoopt falen van uw ondernemersactiviteiten en mogelijk faillissement, het woonhuis niet buiten de verhaalsmogelijkheden van de crediteuren blijft. Daarmee loopt uw partner het risico gedwongen te zijn mee te moeten werken aan de verkoop van het gemeenschappelijke woonhuis.

Steeds zult u bij ieder (privé)handelen afwegen of het mogelijke risico daarbij alleen door u, alleen door uw partner of door u beiden gedragen moet worden.

Wij adviseren u om voorafgaand aan de aankoop van een woning goed te bespreken wat de voor- en nadelen zijn van de aankoop van de woning en de tenaamstelling daarvan. Vanwege onze dagelijkse betrokkenheid bij ondernemersbelangen en personen- & familierecht kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.