Agrarische sector

Geen schenkingsrecht bij overdracht boerderij

Een bedrijfsovername tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde is geen schenking. Althans, als de verkopende partij (meestal de ouders) vanwege de wens naar voortzetting van het bedrijf genoegen neemt met een lagere prijs dan de waarde in het economisch verkeer. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Lees meer >

Ruilverkavelingslasten goed regelen bij verkoop

Een aantekening in de kadastrale registers dat ruilverkavelingsrente is te verwachten bij een verkocht/gekocht perceel is niet voldoende om er van uit te gaan dat de koper op de hoogte is van mogelijke verplichtingen tot het betalen van die rente. De verkoper heeft in deze situatie een mededelingsplicht, die de rechter belangrijker vindt dan de onderzoeksplicht van de koper.

Lees meer >

Agrarische bedrijfsoverdracht is bijzondere overdracht

Overdracht van een agrarisch bedrijf is een bijzondere vorm van overdracht. Boven op de over te dragen eigendom, rechten en verplichtingen – zoals ook in andere branches – zijn bij de agrarische bedrijfsoverdracht specifieke rechten en vrijstellingen in het geding. Lees meer >

Geen recht op toeslagrechten bij einde pacht

Dat bij het einde van een pachtcontract de gepachte gronden aan de verpachter moeten worden opgeleverd behoeft geen betoog. Maar, dat betekent niet dat de pachter ook de op de gepachte grond opgebouwde of daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter moet opleveren, laat staan hem daar een vergoeding voor te betalen. Hoe komt dat?

Lees meer >

Slechte waterkwaliteit reden tot ontbinding voorlopig pachtcontract

Een tuinder heeft water van goede kwaliteit nodig om zijn gewassen te kunnen telen. Wat nu als u al een voorlopig pachtcontract voor een kas hebt gesloten en uit onderzoek blijkt dat zowel leidingwater als bronwater ongeschikt zijn om de door u beoogde gewassen te telen? Kunt u onder het voorlopig pachtcontract uit?

Lees meer >

EU-rekenkamer: schaf suikerquotum af

(Bron: Agrarisch Dagblad) Het suikerquotum van de Europese Unie (EU) kan het beste worden afgeschaft. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer van de EU in een advies aan de Europese Commissie. Volgens de rekenkamer maakt afschaffing de suikersector meer marktgeoriënteerd en daarmee competitief. 

Lees meer >

Vaste lage erfpachtcanon niet zomaar aan te passen

Wat is redelijk en billijk als een verpachter de canon – jaarlijkse vergoeding voor gebruik van de grond – wil aanpassen die anderhalve eeuw geleden op grond van eeuwigdurende erfpacht is vastgesteld? Aanpassen, zegt de verpachter, die wel wil profiteren van de waardeontwikkeling. Zo houden, vindt de erfpachter, er geldt immers eeuwigdurende erfpacht. Wie heeft gelijk? Interessante vraag als u te maken hebt met erfpacht.

Lees meer >