Onverkochte woning tijdelijk verhuren

Nu de malaise op de woningmarkt maar niet over lijkt te gaan raken steeds meer huiseigenaren in de problemen door de dubbele lasten die een onverkochte (vorige) woning met zich mee brengt. Zeker nu het sinds 1 januari 2013 voor starters weer lastiger is geworden om een hypotheek te krijgen is de kans op een koper er niet groter op geworden. Biedt verhuur een oplossing?


Natuurlijk was het altijd al mogelijk om na verkregen toestemming van de hypotheekbank de vorige woning te verhuren. Echter door de sterke bescherming van een huurder in de Nederlandse wet was/is de kans groot dat je een huurder er niet meer uit krijgt. Het zou natuurlijk een ramp zijn als er uiteindelijk toch een koper opduikt en de huurder aangeeft lekker te blijven zitten. Gelukkig zijn er tegenwoordig een aantal denkbare oplossingen.

Er zijn twee mogelijkheden om kortlopende huurovereenkomsten af te sluiten. De eerste heeft betrekking op de situatie waarin u eigenaar bent van een onbewoonde woonruimte die voor verkoop, afbraak of verbouw is bestemd. U kunt in dat geval bij de gemeente een vergunning aanvragen tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst . Deze mogelijkheid is gebaseerd op de Leegstandswet.

De tweede mogelijkheid is als er in uw situatie sprake is van huur van woonruimte waarvan het gebruik “naar zijn aard” slechts van korte duur is. In die situatie stelt de wet de bescherming van de reguliere woonruimtebepalingen buiten werking.

Als de gemeente akkoord gaat met tijdelijke verhuur dan mag u een schriftelijke huurovereenkomst voor ten minste zes maanden aangaan. Voor u geldt een opzegtermijn van minimaal zes maanden en voor de huurder een opzegtermijn van maximaal een maand. De gemeente mag verder geen eisen meer stellen die niet in de wet staan, en mag ook geen maximale huurprijs vaststellen. Op deze wijze mag u de woning voor maximaal zeven jaar verhuren.

Als de gemeente laks is en niet binnen acht weken op uw aanvraag tot tijdelijke verhuur heet beslist, dan wordt de vergunning van automatisch verleend.

Als u gebruik wil maken van de tweede mogelijkheid (zeer tijdelijke bewoning door een huurder), dan hoeft u dit niet eens meer bij de gemeente aan te vragen. Mochten er achteraf toch problemen met een tijdelijk huurder ontstaan dan is het aan de rechter om te oordelen of de regeling voor tijdelijk verhuur wel/niet van toepassing was.

In de loop van 2013 zullen de regels voor tijdelijke verhuur door de politiek nog verder versoepeld worden.

Wijziging Leegstandswet

Het kabinet wil dat het voor huiseigenaren gemakkelijker wordt om een al lang te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Hiervoor wordt de Leegstandwet gewijzigd. In het wetsvoorstel zoals het er nu ligt staan de volgende plannen: De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen.

Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van de te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan. Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal zeven jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige vijf jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen. Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen tien jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van vijf jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen. Huiseigenaren mogen meer dan één keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal vijf jaar reguliere bewoning zit (door een eigenaar-bewoner of door een huurder met een normaal huurcontract met huurbescherming).

Heeft u plannen voor tijdelijke verhuur, neem dan contact op met ons kantoor, Wij leggen u de nieuwe regelingen graag uit en kunnen een waterdicht tijdelijk huurcontract voor u opstellen.