Ontvanger legitieme portie heeft recht op inzage in vermogen nalatenschap

Wat moet u doen als u in het testament van (een van) uw ouders bent onterfd? Om toch in aanmerking te komen voor uw zogenaamde legitieme portie – de helft van wat u als erfgenaam zou hebben gekregen – moet u in elk geval binnen vijf jaar na overlijden van de erflater kenbaar maken dat u aanspraak maakt op uw legitieme portie. Als een van de andere erfgenamen executeur in de nalatenschap is – de afwikkeling moet verzorgen – dan ligt onenigheid over de omvang van de nalatenschap op de loer. Wat zijn uw rechten?


U kunt op grond van de wet tegenover de executeur aanspraak maken op inzage van alle documenten die van belang zijn bij de berekening van uw legitieme portie. Desgewenst moet de executeur u daarvan ook afschriften geven en moet hij u informeren over alle voor de berekening relevante feiten. Voor de hand liggend zijn een overzicht en documenten (wat is het verschil tussen een overzicht/documenten? Misschien anders: In ieder geval zal er inzage moeten worden gegeven in de stukken waaruit de hoogte van alle goederen en schulden blijkt op het moment van overlijden.

Daaronder vallen ook kopieën van bankafschriften waaruit u kunt afleiden welke saldi op de sterfdatum aanwezig waren. Dat geldt ook voor een kopie van de voorlopige of definitieve aangifte inkomstenbelasting (overlijdensaangifte) of erfbelasting en daaruit voortvloeiende belastingaanslagen.

Verder heeft u recht op een opgave van alle giften die door de erflater zijn gedaan. Om te kunnen beoordelen of giften al dan niet onder de in de wet vermelde giften behoren die moeten worden meegeteld voor de berekening van uw legitieme portie, moet u een overzicht hebben van alle giften.

Wilt u meer weten over de rechten van een onterfde erfgenaam of van de verplichtingen in dergelijke situaties bij de afwikkeling van de nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.