Ontslag executeur/bewindvoerder nalatenschap niet eenvoudig

Het is geen uitzondering dat erfgenamen commentaar hebben op de werkwijze van een executeur of bewindvoerder van een nalatenschap. Soms gaat dat zo ver dat aan de kantonrechter gevraagd wordt de executeur of bewindvoerder te ontslaan en iemand anders daarvoor in de plaats te benoemen. Dat gaat niet zomaar, een executeur of bewindvoerder kan alleen op basis van gewichtige redenen worden ontslagen.


Er kan sprake zijn van gewichtige redenen als van één of meer van de erfgenamen niet langer kan worden verlangd dat de nalatenschap door de executeur wordt beheerd. Dat kan het geval zijn als er sprake is van een totaal gebrek aan vertrouwen van de erfgenamen in de executeur. Of dat het geval is, moet worden bewezen aan de hand van concrete en objectieve feiten. Subjectieve waarnemingen of gevoelens zijn niet voldoende. Bij de beoordeling of ontslag nodig is, wordt ook rekening gehouden met feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan rondom de afwikkeling van de nalatenschap.

Bij benoeming van een executeur in een testament is het gebruikelijk dat van de executeur wordt verlangd dat hij of zij een boedelbeschrijving opmaakt en jaarlijks rekening en verantwoording aflegt. Ook al beschikt hij zelf niet over de kennis of kunde, de executeur kan altijd een boedelnotaris inschakelen om een boedelbeschrijving te laten opmaken en hulp te bieden bij het afleggen van rekening en verantwoording.

Als een executeur niet voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in het testament, hangt het er voor een mogelijk ontslag nog van af of en in welke mate erfgenamen zich beklagen over de afwikkeling door de executeur. Zijn er meer kinderen en kleinkinderen betrokken in de nalatenschap, zijn er geen financiële malversaties gepleegd en wordt de klacht maar door één erfgenaam geuit – met daaruit voortvloeiend verzoek tot ontslag – dan levert het verzoek tot ontslag niets op. Dat kan nog worden versterkt als de afwikkeling al zodanig gevorderd is, dat het niet meer zinvol is om dat door een ander te laten afronden. Uiteindelijk zal de executeur overigens wel rekening en verantwoording moeten afleggen.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een nalatenschap? Neem contact met ons op voor een afspraak. Wij adviseren u over de in uw situatie beste oplossing.