Ongewilde aanvaarding erfenis eerder dan u denkt

Persoonsgebonden budgetten kunnen vervelende gevolgen hebben bij overlijden van de ontvanger daarvan. Dat bleek toen een zoon werd aangesproken op terugbetaling van ten onrechte ontvangen zorgbudget door zijn overleden vader. Het verweer van de zoon tegen de claim van het zorgkantoor werd opgevat als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Daarmee was de vordering van het zorgkantoor op hem ook terecht. De verwerping van het testament door de zoon kwam pas na zijn eerste verweer en had daarmee geen werking gekregen.


Het enige dat nodig is om van stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap te kunnen spreken is dat de erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als erfgenaam gedraagt. Schijnbaar in tegenstelling daarmee geldt ook dat van zuivere aanvaarding geen sprake is als de erfgenaam daden van beheer verricht. Om wel te kunnen spreken van zuivere aanvaarding moet de erfgenaam als “heer en meester” beschikken over de nalatenschap of aan schuldeisers laat blijken dat hij de schulden van de nalatenschap geheel voor zijn rekening neemt.

Alleen de omstandigheid dat een erfgenaam bij een nalatenschap optreedt in een procedure, leidt niet tot de conclusie dat hij de erfenis zuiver heeft aanvaard of zich als zodanig gedraagt. Dat zou immers ook nog kunnen worden uitgelegd als daad van beheer.

In de hier omschreven situatie heeft de rechter afgeleid dat de zoon in zijn hoedanigheid als erfgenaam als “heer en meester” wilde blijven beschikken over de door het zorgkantoor onverschuldigd aan de vader betaalde bedragen. Dat bleek onder meer uit de betrokkenheid bij besteding van de voorschotbedragen en uit betalingen na het overlijden van de vader.

Wilt u meer weten over zuivere aanvaarding van een erfenis of over de regels voor beneficiaire aanvaarding en verwerping? Bel ons voor het maken van een afspraak.