Onduidelijkheid over rechten erfgenaam op informatie over verdeling nalatenschap

Wie als wettelijk erfgenaam in een testament onterfd is, heeft nog wel recht op informatie vanuit dat testament. De notaris stuurt in die gevallen op verzoek van de onterfde erfgenaam hem of haar een uittreksel van het testament toe. Over de vraag of de onterfde erfgenaam in dat geval ook recht heeft op informatie over de erfstellingen – de verdeling van de nalatenschap over de overige erfgenamen – heerst nogal onduidelijkheid.


De literatuur hierover omvat artikelen van deskundige auteurs waarvan sommigen die vraag bevestigend beantwoorden, en anderen negatief. De notaris moet afschriften of uittreksels afgeven aan mensen die recht ontlenen aan de akte, in dit geval het testament. Ook iemand die onterfd is, valt hier volgens de wet onder. Dat recht geldt alleen voor het betreffende onderdeel van de akte.

Omdat er onduidelijkheid heerst over de vraag of de onterfde erfgenaam ook recht heeft op informatie over de verdeling van de nalatenschap over de overige erfgenamen, is die beoordeling primair aan de notaris. Die doet dat tegen het licht van de omvang van zijn geheimhoudingsplicht. De notaris beslist of de inhoud van een akte vertrouwelijk is. Als een onterfde erfgenaam de gevraagde informatie niet krijgt en het daarmee niet eens is, kan hij dat voorleggen aan de civiele rechter.

Wilt u meer weten over de rechten van onterfde erfgenamen? Bel ons voor het maken van een afspraak.