Onderhanden werk kan ook onroerend zijn

Wie een stuk grond koopt om daarop woningen of winkels te ontwikkelen, moet zich vooraf goed realiseren welke van de daarmee samenhangende activiteiten als onroerende zaak kunnen worden aangemerkt. Belangrijk is de vraag of de vennootschap alleen tot doel heeft om het betreffende plan te ontwikkelen of dat de doelomschrijving breder is. Dat verschil is van belang voor de uiteindelijke afrekening met de fiscus.


Heeft uw vennootschap uitsluitend tot doel het ontwikkelen van een bouwproject als bijvoorbeeld woningen of winkelcentrum en investeert u daarin met het doel het object te realiseren en te verkopen? Dan zijn die investeringen zowel wat betreft ontwikkelingskosten als financieringslasten onlosmakelijk verbonden met het doel waarvoor de grond is aangekocht. Gevolg is dat deze dan als onroerende zaak in aanmerking moeten worden genomen.

Het is niet van belang of derden in de beginfase van het traject niet bereid waren meer voor de grond te betalen omdat de investeringen destijds nog niet tot concrete resultaten hadden geleid. U beoogt immers om na afronding van het project uw investeringen terug te verdienen.

Als u het project tijdens de ontwikkeling verkoopt en een derde niet voor die investeringen wil betalen, dan is de te ontvangen prijs de waarde in het economische verkeer. De investeringen verliezen hun waarde en moeten worden afgeschreven. Er ontstaat een lagere balanswaarde van de vennootschap, die vervolgens van belang is voor de vraag of de vennootschap een “onroerendezaaklichaam” is in de zin van de belastingwet.

Wilt u meer weten over de juridische en fiscale gevolgen voor vennootschappen die zich met (het ontwikkelen van) onroerend goed bezig houden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.