Noodzaak inschrijving in aandeelhouderregister voor certificaathouders

Bent u eigenaar van certificaten van aandelen die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap? Ga dan na of uw rechten nog wel voldoende zijn gewaarborgd. Er gelden na invoering van het nieuwe BV-recht nieuwe regels. Voor houders van certificaten van aandelen die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven gelden geen nieuwe regels.

Vóór 1 oktober 2013

Of u houder bent van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen blijkt onder meer uit de administratievoorwaarden. Bij twijfel kunt u ons raadplegen.

Met de invoering van het nieuwe BV recht zijn er aanvullende regels gaan gelden voor houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Die nieuwe regels brengen met zich dat uiterlijk binnen één jaar na de invoering van het nieuwe BV recht (dus uiterlijk 1 oktober 2013) houders van certificaten met vergaderrechten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten) moeten zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Doet u dat niet tijdig, dan verliest u uw rechten als certificaathouder.

Rechten van certificaathouders kunnen onder meer bestaan uit vergaderrechten (het recht om de algemene vergadering bij te wonen), spreekrecht (het recht om te spreken in de algemene vergadering) en inzage in de jaarstukken.

Bent u houder van certificaten en nog niet als zodanig ingeschreven in het aandeelhoudersregister? Vraag dan het bestuur van de vennootschap om voor inschrijving in het aandeelhoudersregister zorg te dragen. Bij statutenwijziging moet in de statuten worden opgenomen dat aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen vergaderrechten zijn verbonden.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als certificaathouder? Neem contact met ons op en wij geven u inzicht in deze complexe materie.