Nieuwe regels voor de land- en tuinbouw per 1 januari

Het ministerie van EL&I heeft een overzicht gemaakt van de wetten en regels voor ondernemers die per 1 januari 2011 zijn veranderd. Het overzicht is niet volledig en kan nog worden aangevuld met nieuwe en gewijzigde regels. Veel van de gewijzigde regels hebben een algemeen karakter. Een aantal heeft specifiek betrekking op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Zaken die per 1 januari 2011 veranderen:

 1. De tijdelijke mogelijkheid om per kwartaal btw-aangifte te doen wordt definitief.

 2. De elektronische aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wordt vereenvoudigd. Bij de aangifte hoeft de helft minder aan gegevens ingevuld te worden.

 3. Het percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente is vastgesteld op 2,5%.

 4. De innovatiebox wordt verruimd.

 5. De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd.

 6. De tarieven van de verpakkingenbelasting worden aangepast.

 7. De tijdelijke regeling versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met 1 jaar verlengd tot en met 2011.

 8. De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd tot en met 2011.

 9. Het nieuwe stelsel van de werkkostenregeling vervangt de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer.

 10. Facturen zijn bij de Rijksoverheid elektronisch in te dienen.

 11. DigiD bedrijven wordt vervangen door eHerkenning

 12. Meer bedrijven hebben of geen omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting meer nodig of de uitgebreide procedure wordt vervangen door de reguliere procedure met algemene regels.
  Voor een aantal bedrijven komt de meldingsplicht voor (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen te vervallen. Voor een aantal andere bedrijven komt er een algemene meldingsplicht voor (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen.

 13. De verruimingen van de garantieregelingen Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Regeling groeifaciliteit worden met 1 jaar verlengd tot en met 2011.

 14. De regeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verruimd.

 15. Een deel van de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving komt te vervallen.

 16. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,59%.

 17. Export van dierlijke meststoffen moet worden gemeld in het nieuwe administratieve systeem 'CLIENT export mest'.

 18. De milieuregels voor windturbines worden aangepast.

 19. Er komt Europees geld beschikbaar voor 2 regelingen die het dierenwelzijn verbeteren.