Niet alle routes ter verlaging van AWBZ-bijdrage zijn houdbaar

De routes waarmee wordt getracht vermogen van particulieren te verminderen om daarmee in de toekomst een zo laag mogelijke AWBZ-bijdrage te moeten betalen, zijn legio. Vooral als het vermogen van iemand onder bewind is gesteld – bijvoorbeeld vanwege dementie – is de behoefte aan een financieel gunstige constructie groot. Onlangs sprak de kantonrechter zich uit over een verzoek om voor iemand wiens vermogen onder bewind was gesteld, een BV op te richten met de onder bewind gestelde als enig aandeelhouder. De bedoeling was om een aanzienlijke kapitaalstorting in de BV te doen. Dit blijkt geen houdbare constructie.


Als iemands vermogen onder toezicht van een bewindvoerder is gesteld, valt diens vermogen feitelijk onder toezicht van de kantonrechter. Immers, de bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Als vermogen dat onder bewind staat wordt overgeheveld naar een BV, wordt dat vermogen aan het toezicht van de kantonrechter onttrokken. De bewindvoerder zou dan namens de bestuurder van de onderneming onder meer vermogen kunnen laten schenken. Die actie valt dan onder toezicht van de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze bestaat feitelijk uit de bewindvoerder. De bewindvoerder zou op die manier vrij spel hebben.

De kantonrechter heeft ten opzichte van BV's geen enkele taak of bevoegdheid. De bewindvoerder kan die ook niet aan hem toekennen. Bovendien dient de voorgenomen actie van de bewindvoerder geen enkel doel, maar alleen het ontwijken van het betalen van een hogere eigen bijdrage voor AWBZ-kosten. Dat is in strijd met de wet.

Ook de belastinginspectie zou zich hiertegen verzetten en de actie als frauduleus kunnen bestempelen. Belastingplichtigen mogen voor allerlei doeleinden de fiscaal voordeligste weg kiezen, zolang die weg niet kunstmatig is. Kunstmatig is het inbrengen van vermogen in een BV, met geen ander doel dat vermogen van box 3 naar box 2 over te hevelen, zodat dit vermogen niet meetelt voor berekening van de AWBZ-bijdrage. De rechter werkt aan dergelijke constructies niet mee.

Wilt u weten op welke manieren u wel kunt realiseren vermogen te verminderen om de AWBZ-bijdrage zo laag mogelijk te houden? Bel ons voor het maken van een afspraak.