Modernisering verenigingsstatuten mogelijk

De maatschappij verandert in sterke mate. Dat geldt ook zeker voor verenigingen. De werkwijze van de meeste verenigingen is nog gebaseerd op statuten zoals die in het recente verleden nog gebruikelijk werden opgesteld. Maar de mogelijkheden van digitaal verkeer en de constatering dat algemene ledenvergaderingen op steeds minder belangstelling kunnen rekenen zijn goede redenen om uw verenigingsstatuten aan te passen. Wat moet u dan doen?


Soms hanteren landelijke organisaties, waarvan verenigingen deel uitmaken, modelstatuten. Daarin staan allerlei bepalingen die de organisatie verplicht stelt en die wettelijk verplicht zijn. De landelijke tennisbond KNLTB heeft onlangs haar modelstatuten aangepast. Maar veel landelijke organisaties kennen geen modelstatuten voor de aangesloten verenigingen. Soms verlangt een landelijke organisatie vooraf afstemming over de voorgenomen aanpassing, soms is zelfs vooraf goedkeuring nodig.

Er zijn ontwikkelingen genoeg om als vereniging de statuten aan te passen. Het past in de tijdgeest om jeugdleden meer inspraak te geven. Dat kan in de statuten worden geregeld door aan jeugdleden stemrecht toe te kennen en daarbij op te nemen dat de uitoefening van dat recht uitsluitend aan hun wettelijke vertegenwoordigers is toebedeeld. Daarmee sluit u dan aan bij de wettelijke regeling dat ieder lid van een vereniging direct of indirect stemrecht moet kunnen uitoefenen.

Veel verenigingen worstelen met het vereiste aantal aanwezige stemgerechtigde leden om als algemene vergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Heel vaak moet een tweede vergadering worden belegd, waarbij op grond van de statuten dan geen quorum meer is vereist. Sommige verenigingen laten die tweede vergaderingen standaard een half uur na de eerste vergadering – waarin is geconstateerd dat het vereiste quorum niet aanwezig is – beginnen. Formeel gezien kan die vergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen. De vereniging dient na de eerste vergadering opnieuw een uitnodiging de deur uit te doen voor een vergadering minimaal veertien dagen later. Pas in die vergadering zouden dan rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen zonder dat het vereiste quorum aanwezig is. Bij aanpassing van de statuten kunt u de quorumeis voor de eerste vergadering al laten vervallen, zodat u altijd in de eerste vergadering al rechtsgeldige besluiten kunt nemen. Dat sluit beter aan bij de praktijk.

Overweegt u aanpassing van de statuten van uw vereniging? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.