Met levenstestament meer invloed bij mogelijke wilsonbekwaamheid

Een actueel probleem in de huidige samenleving is dat iemand door ziekte of afwezigheid – al dan niet tijdelijk – niet meer zijn of haar belangen zelf kan behartigen. Als dat u overkomt, door wie wordt u dan vertegenwoordigd? De wet biedt een mogelijkheid in de vorm van bewind. Maar beter kunt u zelf regelen wie in die gevallen uw belangen gaat behartigen, wie u gaat vertegenwoordigen. Een levenstestament biedt uitkomst.


Een levenstestament omvat meestal twee onderdelen, namelijk een volmacht en daarnaast inhoudelijke wensen en instructies.

In een volmacht wordt geregeld wie de volmacht krijgt en wanneer de volmacht ingaat. Vooral dit laatste luistert nauw. Moet de volmacht ingaan als u definitief wilsonbekwaam bent, of kan het ook eerder, in het geval dat u tijdelijk wilsonbekwaam bent. Gaat de volmacht in als u helemaal wilsonbekwaam bent of bijvoorbeeld als u alleen niet meer in staat bent als directeur-grootaandeelhouder uw bedrijf te leiden maar nog wel zelf uw persoonlijke belangen kunt behartigen. Moet de gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen? Aan wie? Wat moet er gebeuren als er toch bewind, curatele of mentorschap wordt aangevraagd? Allemaal vragen waarover zorgvuldig moet worden nagedacht en waarvan uw wensen juridisch waterdicht moeten worden vastgelegd.

Als u uw levenstestament bij notariële akte opmaakt, dan is vastgesteld dat u heeft als voordeel dat een notaris zich ervan heeft vergewist dat u op dat moment in het volle bezit van uw verstand bent. In het levenstestament legt u uw wensen vast over: 

  1. vermogensbeheer; bijvoorbeeld over het doen van schenkingen;
  2. bestemming van de inboedel;
  3. voortbestaan of verkoop van uw bedrijf;
  4. de zorginstelling van uw voorkeur;
  5. wie toestemming moet geven voor medische ingrepen;
  6. eventueel een niet-behandelverklaring;
  7. eventueel een verklaring over het al dan niet toestaan van euthanasie.

Uw levenstestament kan worden ingeschreven bij het Centraal Levenstestamenten Register. Daarin wordt alleen geregistreerd dat u een levenstestament heeft gemaakt en door welke notaris dat is opgemaakt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament? Bel ons! Wij informeren u en helpen u met het vinden van een passende oplossing.