Medewerking erfgenamen cruciaal bij afwikkelen nalatenschap

Hoewel het aandeel op het totaal nog gering is, neemt het beneficiair aanvaarden van nalatenschappen door erfgenamen toe, een aanvaarding die slechts geldt indien de afwikkeling kan worden afgerond met een positief eindsaldo. De afwikkeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap kan vervelende gevolgen hebben, zo blijkt uit recente uitspraken van rechters. Wij zetten de aandachtspunten voor u op een rij.


  1. Medewerking van alle erfgenamen is cruciaal. Als de executeur de nalatenschap feitelijk geheel naar eigen inzicht heeft beheerd, afgewikkeld en verdeeld, is die verdeling nietig. Dat heeft tot gevolg dat alle erfgenamen de bedragen die zij uit de nalatenschap betaald hebben gekregen met wettelijke rente in de nalatenschap moeten terugbrengen.
  2. De executeur moet rekening en verantwoording afleggen over door hem als executeur gevoerde beheer. De executeur is op grond van de wet verplicht om de erfgenamen alle gevraagde inlichtingen te geven over de uitoefening van zijn taak. Hij moet op begrijpelijke en controleerbare wijze rekening en verantwoording afleggen over zijn beheer van de boedel vanaf de overlijdensdatum. Als hij onvoldoende inzicht heeft gegeven, zal de rechter hem veroordelen om alsnog rekening en verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld door het in chronologische volgorde overleggen van alle bankafschriften van de erfgenamenrekening.
  3. Als er geen sprake is van een voor voldoening van de nalatenschapsschulden toereikende nalatenschap en vooralsnog sprake lijkt te zijn van een fors negatieve boedel, brengt dat met zich mee dat de taak van de executeur strikt genomen is geƫindigd. Hij heeft dan als beheerder en als (zelfbenoemd) enig feitelijk vereffenaar van de boedel onder meer de verplichting om een boedelbeschrijving op te maken en deze ter inzage te leggen bij een boedelnotaris of ter griffie van de Rechtbank.
  4. Een erfgenaam die bij leven door de overledene een geldlening is verstrekt, moet zelf bewijzen dat de geldlening is afgelost. Als bewijsstukken zijn kwijtgeraakt, is dat voor risico van de betreffende erfgenaam.
  5. Een erfgenaam heeft recht op inzage van alle stukken die deel uitmaken van de nalatenschap. De eisen van de redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat een erfgenaam tegenover de andere erfgenamen recht heeft op inzage van alle stukken die ter beoordeling van de samenstelling van de nalatenschap van belang zijn.

Wilt u meer weten over de afwikkeling van een nalatenschap in het algemeen en de verantwoordelijkheden van de executeur in het bijzonder? Bel ons of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website.