Levenstestament of gewoon testament?

Het aantal geregistreerde levenstestamenten is de laatste maanden bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde maanden in 2013. Langzamerhand wint het levenstestament aan bekendheid. In 2014 maken maandelijks meer dan drieduizend mensen een levenstestament op. Wat is het verschil met een gewoon testament? Eenvoudig te onthouden: een levenstestament geeft regels voor als u tijdens uw leven niet zelf meer beslissingen kunt nemen. Een gewoon testament heeft pas werking als u bent overleden.


In een testament regelt u wie uw erfenis krijgt/krijgen. U kunt er ook zelf in bepalen wie de afwikkeling van uw erfenis moet verzorgen. Een veel gebruikte mogelijkheid is ook dat iemand geld of bepaalde bezittingen wil geven aan niet-erfgenamen, zoals goede doelen of een speciaal iemand. In testamenten wordt ook vaak vastgelegd dat schoonkinderen ingeval van scheiding worden uitgesloten en niet meedelen in de erfenis.

Als u geen testament maakt, dan wordt uw erfenis afgewikkeld zoals dat in de wet is voorgeschreven. In de wet staat wie dan uw erfgenamen zijn.

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan voor het geval u in de toekomst tijdelijk of nooit meer zelf uw zaken meer kunt regelen. Die kan dan namens u bijvoorbeeld rekeningen betalen, contacten onderhouden met de belastingdienst, juridische beslissingen nemen, maar ook dingen kopen en verkopen. Als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, kan deze persoon de beslissingen voor u nemen; mogelijk heeft u uw wensen daarover al in het levenstestament gezet. Die moet de vertrouwenspersoon dan uitvoeren. Een levenstestament is dus een volmacht aan een vertrouwenspersoon. U kunt het direct bij ondertekening laten ingaan, zodat de volmacht onmiddellijk kan werken. Overigens hebben banken niet allemaal dezelfde houding ten opzichte van een levenstestament. Voor de ene bank is een levenstestament voldoende, voor een andere is alsnog een machtiging door de volmachtgever aan de gevolmachtigde nodig.

Laat u niet om de tuin leiden door de gedachte dat zonder levenstestament of volmacht uw partner of uw kinderen dat in die situatie kunnen doen. Zonder levenstestament moet namelijk de rechter bepalen wie bewindvoerder wordt. Of u die ook als vertrouwenspersoon gehad zou willen hebben, is dan niet meer aan de orde.

Met een geregistreerd levenstestament voorkomt u financieel misbruik van uw situatie door derden. Althans, als u erin voorschrijft dat de vertrouwenspersoon ook periodiek verantwoording aflegt aan een toezichthouder. In veel gevallen wordt de notaris als zodanig benoemd. Steeds meer notarissen vervullen binnen dit toezichthouderschap een actieve rol.

Sinds april 2013 heeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar levenstestament via het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) te laten registreren. Dit doet de notaris die de akte heeft opgesteld. Het voordeel hiervan is dat het extra zekerheid geeft dat er sprake is van een geldig levenstestament.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) heeft het misbruik van ouderen tot speerpunt van beleid gemaakt met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen'. Een van de actiepunten is het voorkomen en terugdringen van financiële uitbuiting van ouderen. Het ministerie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament? Bel ons voor een afspraak.