Koop monumentenpand gunstiger met nieuwe subsidieregeling

Vorig jaar werd de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor beschermde monumenten afgeschaft. Een domper voor mensen die een monumentenpand wilden kopen. Heeft u de aankoop uitgesteld of een monumentenpand op het oog? Goed nieuws! Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd, de Restauratieregeling Monumenten 2010-2011. Met deze regeling compenseert het ministerie afgeschafte vrijstelling.


Eigenaren van monumenten of instanties die voor monumenten zorg dragen kunnen een bijdrage aanvragen tot 70% van de subsidiabele kosten van restauratie. De regeling is bestemd voor eigenaren van beschermde monumenten (behalve als dit woonhuizen of boerderijen zonder agrarische functie zijn), aangewezen organisaties voor monumentenbehoud, provincies, gemeenten, waterschappen en eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie die deel uitmaken van een complex (tenzij dat complex als zodanig tot deze categorie behoort).

Een bijdrage kan worden verkregen voor:

  • de restauratie van een monument dat een nieuwe functie krijgt of waarvan de functie na leegstand wordt hersteld, en waarvan de subsidiabele kosten ten minste € 500.000 bedragen;
  • de restauratie van een monument waarvan de subsidiabele kosten ten minste € 2 miljoen bedragen;

U kunt van 30 september 2010 tot en met 30 april 2011 aanvragen indienen bij het ministerie van OCW. U moet daarvoor uiterlijk 31 december 2010 wet de restauratie zijn begonnen, en de aanvraag moet vergezeld gaan van een restauratieplan, een actueel inspectierapport, een actuele begroting en (als sprake is van herbestemming) een bouwhistorische verkenning

Bent u van plan een monumentenpand te kopen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.