Jaarrekening te laat? Onbehoorlijk bestuur, maar ..

Een te laat gedeponeerde jaarrekening levert onbehoorlijk bestuur op, maar onder omstandigheden kan de schadevergoeding gematigd worden. Bij faillissement van een bedrijf zal de curator altijd nagaan of, en wie hij aansprakelijk kan stellen voor het faillissement. Zo loopt een bestuurder van een besloten vennootschap altijd risico als voorafgaand aan het faillissement één of meer jaarrekeningen te laat bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. De curator zal dan veelal de bestuurder met succes aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Of is er ontsnappingsruimte?


De wet geeft aan dat het niet tijdig publiceren van de jaarstukken onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur oplevert en dat dan ook het wettelijk vermoeden geldt dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de berechte situatie kon het bestuur niet aannemelijk maken dat er goede redenen waren waarom zij niet tijdig tot publicatie hebben kunnen overgaan. Er werd daarop vastgesteld dat zij dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan onbehoorlijke taakvervulling. Daarmee stond het wettelijk vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement was, vast.

Echter, de rechter heeft de aansprakelijkheid van het bestuur voor het faillissement wel gematigd omdat er door de curator - behalve het niet tijdig publiceren - geen andere feiten en/of omstandigheden zijn aangevoerd die het onbehoorlijk bestuur motiveerden. Het bestuur daarentegen heeft onweersproken gesteld dat de te laat gepubliceerde jaarrekening geen negatief beeld gaf en boekhoudkundig in orde was, evenals de latere wel tijdig gepubliceerde jaarrekeningen. Ook heeft het bestuur onweersproken gesteld dat de oorzaken van het faillissement gelegen waren in conjuncturele en economische problemen.

Het Hof heeft, gezien de omstandigheden, waarde gehecht aan het door het bestuur gestelde.  Samen met de niet of onvoldoende door de curator weerlegde feiten en omstandigheden leidde dat tot het besluit de aansprakelijkheid van het bestuur te matigen.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheidstelling van bestuurders van ondernemingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.