Huis kopen? Recht op bedenktijd heeft grenzen

Soms blijkt een koopakte van een huis niet helemaal correct te zijn en wordt besloten een gewijzigde koopakte op te stellen en te ondertekenen. Na het ondertekenen van de eerste koopakte is de bedenktijd van drie dagen ingegaan. Hebt u – als u binnen die bedenktijd niet hebt afgezien van de koop – opnieuw bedenktijd als in de nieuwe koopakte de wettelijke bedenktijd wederom is opgenomen?


Als u in tweede instantie alsnog van de koop afziet en de verkoper vordert betaling van de boete (10% van de koopsom), wat zijn dan de gevolgen voor u? Vast staat immers dat de eerst ondertekende koopakte niet juist aangaf wat u beiden beoogden overeen te komen. Bijvoorbeeld omdat de akte niet de volledige kadastrale omschrijving van het gekochte omvatte. In de tweede akte wordt dan meer verkocht dan in de eerste. Voor dat meerdere is dan in tweede instantie een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Er mag niet zonder meer worden aangenomen dat de bedenktermijn toen was verstreken. Maar evenmin mag worden aangenomen dat u de koopovereenkomst alsnog mag ontbinden.

De bedenktermijn is ingesteld om de koper te behoeden voor overhaaste beslissingen en tijd te geven om eventueel nader onderzoek te doen. Die bedoeling is gediend met de termijn die na ondertekening van de eerste koopakte is verstreken. Het feit dat die akte niet helemaal weergaf wat u beiden beoogden overeen te komen, doet daar op zichzelf niet aan af. Dat komt omdat u beiden de tekortkoming op dat moment niet hebt overzien. De wettelijke bedenktijd die ook in de nieuwe overeenkomst is opgenomen geeft een mogelijkheid tot ontbinding die de koper niet meer toekomt. Wilt u dan toch nog de koop ontbinden, dan zou u misbruik maken van het recht dat u door de gang van zaken toevallig opnieuw ten deel is gevallen. U zou in dat geval de boete moeten betalen.

Meer weten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.