Houdbaarheid lijfrenteaftrek IB beperkt

Heeft de belastinginspecteur het recht om terug te komen op een eerder ingenomen standpunt? Deze vraag speelt als erfgenamen op basis van het testament uitvoering geven aan de verplichting om een lijfrente uit te keren aan iemand waarmee de erflater ongehuwd heeft samengewoond en deze verplichting – expliciet toegestaan door de inspecteur – aftrekken voor de inkomstenbelasting.


De wet biedt de belastinginspecteur de mogelijkheid om terug te komen van een eerder ingenomen standpunt door gewijzigde feiten en omstandigheden of een gewijzigd inzicht in het recht. Een van die feiten, omstandigheden of inzichten is wanneer niet blijkt dat de lijfrente-uitkeringen berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

De inkomens- en vermogenspositie van de begunstigde partner is relevant voor de beoordeling of sprake is van een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. Als de inspecteur concreet en gemotiveerd kan aangegeven waarom het eerder ingenomen standpunt onjuist is, kan hij terugkomen op zijn eerdere toestemming.

Op de erfgenamen rust de last om aannemelijk te maken dat zij recht hebben op de aftrekpost. Daarbij is de positie van degene die de uitkeringen ontvangt van doorslaggevend belang. Als uit het testament niet blijkt dat de erflater de lijfrenteverplichting heeft opgenomen vanwege een gevoelde morele verplichting om in het levensonderhoud van zijn partner te voorzien vanaf het moment van zijn overlijden, dan wordt die morele verplichting geacht niet aanwezig te zijn.

De positie van de erfgenamen ten aanzien van de aftrekbaarheid wordt er niet beter op als de inkomens- en vermogenspositie van de begunstigde van voldoende niveau is, of als er geen feiten en omstandigheden zijn op basis waarvan kan worden gesteld dat de begunstigde niet in staat was om na het einde van de samenwoning door het overlijden zelf in haar levensonderhoud te voorzien. Dat niet zo zijnde is aftrek niet mogelijk is.

Wilt u meer weten over de houdbaarheid van lijfrenteaftrek die in een testament is vastgesteld? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.