Hoe om te gaan met tegenstrijdig belang

Op 1 januari 2013 is de wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. De wet heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe situaties, maar grijpt ook in op bestaande (oude) situaties. Eén van de lastige onderdelen daarin is de vraag wanneer sprake is van tegenstrijdig belang. Welke mogelijkheden heeft u om die situaties zoveel mogelijk te voorkomen?


Tegenstrijdig belang is het handelen van een bestuurder of commissaris met zodanige onverenigbare (persoonlijke) belangen dat mag worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Denk aan bijvoorbeeld het handelen door de directeur groot aandeelhouder met zijn eigen besloten vennootschap. In dat voorbeeld zijn allerhande tegenstrijdige belangen te bedenken en voor te stellen.

Als onder het oude recht sprake was van een tegenstrijdig belang dan kon dat invloed hebben op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende directeur (het kon dus gebeuren dat die directeur niet meer bevoegd was om te tekenen namens de vennootschap). Onder het nieuwe recht wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de handelende directeur niet aangetast en blijft hij dus bevoegd om namens de besloten vennootschap te tekenen.

De wet stelt wel dat een bestuurder met een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de besloten vennootschap niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dat belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Als er geen raad van commissarissen is, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

Het is dus mogelijk om in de statuten te bepalen dat ook de directeur met dat tegenstrijdige belang niettemin bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen.

Tenslotte bepaalt het overgangsrecht nog dat tenzij uit de wet anders voortvloeit bestaande (oude) statutaire regelingen die de vertegenwoordigingsbevoegdheid in geval van tegenstrijdig belang beperken geen rechtskracht meer hebben. Als er zulke bepalingen in de statuten staan doet u er verstandig aan deze te schrappen, al was het alleen maar om onduidelijkheden te voorkomen.

Om aansprakelijkheden te voorkomen doet u er overigens wel verstandig aan, als er sprake is van een tegenstrijdig belang, om de medebestuurders op de hoogte te stellen van dat tegenstrijdige belang! Doet u dat niet dan bent u aansprakelijk voor de schade die de besloten vennootschap daardoor lijdt.

Wilt u meer weten over tegestrijdig belang en de risico's die u daarbij loopt? Bel ons of klik op onderstaande link en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.