Giftenaftrek door verhuur- en schenkingsconstructie met ANBI instelling

Een gift aan een goed doel – mits dat een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is – is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een niet veel voorkomende constructie is het verhuren van een of meer goederen (bijvoorbeeld kunstwerken), waarbij de huurprijs is omgezet in een renteloze lening en de jaarlijkse termijnen precies overeenkomen met de jaarlijkse schenking die in een notariële schenkingsakte is vastgelegd. De Belastingdienst achtte deze constructie niet toereikend om aftrek toe te staan, de rechter uiteindelijk wel.


De inspectie beoordeelde dat deze constructie in fiscale zin overeenkomt met bruikleen. De rechter verwierp deze kwalificatie. Wat in de procedure wel duidelijk is geworden, is dat de verhuurde goederen wel moeten worden belast in box 3. Daar kan geen vrijstelling op worden verleend omdat de verhuurde goederen kunnen worden geacht hoofdzakelijk al belegging te dienen.

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat een periodieke kwijtschelding zoals hierboven beschreven niet als een periodieke uitkering wordt aangemerkt. Omdat er in de geschetste constructie sprake is van toezegging van een periodieke uitkering en die te laten plaatsvinden via verrekening, is er wel sprake van een periodieke uitkering. Daarmee ontstaat recht op giftenaftrek.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u heeft om giftenaftrek te realiseren? Bel ons voor het maken van een afspraak.