Geen recht op huurbescherming na ontbinding koop

Soms wordt een huis in de periode tussen ondertekening van de koopovereenkomst en de juridische levering al aan de koper ter beschikking gesteld voor bewoning. De koper betaalt dan in die periode maandelijks een bedrag. Wat nu als de koper niet aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst voldoet? Bijvoorbeeld als hij geen bankgarantie afgeeft of waarborgsom stort?


Als de koper de in de koopakte overeengekomen verplichtingen niet nakomt kan de verkoper de overeenkomst ontbinden. Maakt de koper intussen al tegen betaling gebruik van de woning, dan zal de verkoper meestal ook ontruiming van de woning door de koper verlangen. Heeft de beoogde koper in dat geval recht op huurbescherming?

De rechter vindt van niet. Als de koopovereenkomst al elementen van een huurovereenkomst zou bevatten, dan nog legt de rechter het zwaartepunt op het koopelement. Het huurelement in het koopcontract was er slechts om de periode naar de juridische levering te overbruggen. Volgens de rechter blokkeert dit al een beroep op huurbescherming. Als dat al niet het geval zou zijn, vindt de rechter nog dat de huurovereenkomst moet worden aangemerkt als een overeenkomst van korte duur. De rechter vindt in dit geval het beroep op huurbescherming op grond van redelijkheid en billijkheid niet terecht.

Wilt u problemen voorkomen bij het kopen van een huis? Bel ons of gebruik de mogelijkheid op deze pagina zodat wij contact met u kunnen opnemen.