Flexibilisering BV-recht per 1 juli 2012

Het kabinet streeft er naar om per 1 juli aanstaande de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking te laten treden. Met de nieuwe wet wil de overheid het eenvoudiger maken om een vennootschap op te richten en meer ruimte geven vennootschapsrechtelijke verhoudingen naar eigen inzicht te regelen.


Wie een onderneming wil starten in de vorm van een BV moet nu nog € 18.000 gestort aandelenkapitaal in de onderneming zien te krijgen. Die verplichting komt te vervallen, u moet minimaal een eurocent storten. Gevolg van deze vereenvoudiging is dat u ook geen bankverklaring meer nodig heeft.

Als tegenwicht – om schuldeisers te beschermen – mag de vennootschap geen dividenden (en andere uitkeerbare vermogensbestanddelen) uitkeren als het bestuur weet dat de vennootschap daarna niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Doet de vennootschap desondanks die uitkeringen wel, lopen de bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld tegen privé-aansprakelijkheid hiervoor op.

Nu nog worden vrije aanbieding en overdracht van aandelen aan derden beperkt met een verplichte blokkeringsregeling.De vennootschap krijgt in de nieuwe wet de vrijheid om een zodanige regeling af te spreken op grond waarvan aandelen wel of niet aan derden buiten de kring van aandeelhouders kunnen worden aangeboden. De vennootschap kan ook de overdracht voor een bepaalde periode uitsluiten.

In de statuten kunt u voortaan ook vastleggen dat bepaalde aandelen niet in de winst meedelen. Ook wordt het mogelijk dat u in de statuten bepaalt dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht of dat bepaalde aandelen geen stemrecht hebben.

Tot slot krijgt u meer vrijheid om uw BV in te richten, zoals met betrekking tot de aandeelhoudersvergadering, het bestuur en de statuten. En u krijgt meer vrijheid om besluiten te nemen, bijvoorbeeld buiten de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wilt u in uw BV gebruik gaan maken van de flexibiliteit die de wet gaat bieden, dan moeten de statuten gewijzigd worden. Bel ons en we zullen u graag informeren over en begeleiden bij de aanpassing van de statuten.