Executeur aansprakelijk voor betaling erfbelasting

Bent u tot executeur van een nalatenschap benoemd, dan bent u ook verplicht om de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. Dat behoeft geen probleem te zijn en is het in de meeste gevallen ook niet. Desondanks moet u op uw hoede blijven. Immers, de executeur kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de erfbelasting.


Als voorbeeld dient een situatie waarin iemand tot executeur was benoemd. Er was slechts één erfgenaam, namelijk een stichting met een anbi status. Daarmee werd een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting bespaard. Na onderzoek van de Belastingdienst werd naderhand echter de anbi status van de stichting met terugwerkende kracht ingetrokken. Dat leidde tot een navorderingsaanslag van de Belastingdienst aan de stichting.

De stichting betaalde de aanslag niet, waarna de Belastingdienst de executeur aansprakelijk stelde. De enige manier voor de executeur om onder deze claim uit te komen, was door aan te tonen dat hij de aangifte erfbelasting niet als executeur had gedaan – omdat hij op dat moment niet meer in functie van executeur was – maar als gevolmachtigde van de stichting. Dat wordt moeilijk. De wet stelt dat de executeur de schulden van de nalatenschap moet voldoen en daar hoort ook de erfbelasting bij. Een executeur kan het beheer van de nalatenschap pas beëindigen zodra hij al zijn taken heeft voltooid.

De executeur kan alleen onder zijn aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hem niet kan worden verweten dat de aanslag te laag is vastgesteld. In de geschetste situatie kon de executeur dat niet aantonen en moest zelf opdraaien voor de nog te betalen erfbelasting.

Wilt u meer weten over de taken en de aansprakelijkheidsrisico's van de executeur? Bel ons voor het maken vaan een afspraak.