Erfgenamen hebben recht op rekening en verantwoording over nalatenschap

In veel nalatenschappen wordt een van de erfgenamen gemachtigd om het beheer over de nalatenschap te voeren en handelingen in de nalatenschap te verrichten. Hoe zit het met de verantwoording daarover?


In de wet staat dat ieder van de erfgenamen rekening en verantwoording kan eisen van de degene die de nalatenschap heeft beheerd. Het betreffende artikel is in principe niet van toepassing op beschikkingshandelingen die in de nalatenschap worden verricht, bijvoorbeeld het verkopen van het huis van de overledene. Veel hangt af van de inhoud van de verklaring van erfrecht of van de afgegeven boedelvolmacht. Daarin staat gespecificeerd wat de gevolmachtigde zelfstandig mag doen.

Beschikken over een goed gaat verder dan het voeren van het beheer er over, terwijl daarover strikt genomen geen rekening en verantwoording hoeft te worden afgelegd. Rechters denken daar anders over. Over het beheer moet al rekening en verantwoording worden afgelegd. Daarnaast is van belang dat een gevolmachtigde als enige de documenten heeft op basis waarvan de omvang van de nalatenschap kan worden vastgesteld. Rechters vinden in die situatie dat van de gevolmachtigde mag worden verlangd dat hij verantwoording aflegt over het door hem of haar gevoerde beleid.

De gevolmachtigde moet, als hem daarom wordt gevraagd, inzicht geven in de van belang zijnde ontvangsten en uitgaven op de rekening(en) van de erflater en daarover verantwoording afleggen. Deze verantwoording moet schriftelijk worden gedaan, overzichtelijk zijn en behoorlijk gespecificeerd zijn, voorzien van documenten en rekeningafschriften.

Wilt u meer weten over de bevoegdheden en de verplichtingen van een boedelgevolmachtigde? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.