Erfgenaam beter beschermd tegen onverwachte schulden

Er komt een betere bescherming van erfgenamen van overledenen met schulden. Erfenissen worden vaak zonder er verder over na te denken “zuiver” aanvaard. Van een dergelijke aanvaarding is al sprake als u handelingen verricht die met de nalatenschap te maken hebben. Wat nu als u wordt geconfronteerd met onverwachte schulden in de erfenis?


Als u al handelingen heeft verricht die met de nalatenschap te maken hebben en onverwacht met schulden daarin word geconfronteerd, bent u volledig aansprakelijk voor die schulden en moet die schulden uit eigen zak betalen. De staatssecretaris wil de wet zodanig gaan wijzigen dat in uitzonderlijke situaties alsnog (gedeeltelijk) beneficiair aanvaard kan worden.

Steeds vaker komen situaties voor waarbij erfgenamen een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en die nalatenschap uiteindelijk negatief blijkt te zijn. Een erfenis kan vooraf ook beneficiair worden aanvaard, dan bent u niet in eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als dan blijkt dat de baten in een nalatenschap onvoldoende zijn om alle schulden te betalen, zijn de schuldeisers van de nalatenschap de dupe en niet de erfgenamen.

Zuivere aanvaarding betekent dat u de complete nalatenschap accepteert, inclusief de schulden. Als de totale nalatenschap dan negatief blijkt te zijn, moet u de schulden uit eigen middelen bijpassen.

Het voorstel van de staatssecretaris houdt in dat, indien u een erfenis al zuiver heeft aanvaard en nadien blijkt dat tot de nalatenschap een onverwachte schuld behoort, waarvan u geen verwijt kan worden gemaakt dat u van het bestaan van die schuld wist, u alsnog de kantonrechter kunt verzoeken om de nalatenschap - voor wat betreft die nieuw opgekomen schuld - beneficiair te aanvaarden. Deze regeling zal echter niet gaan gelden voor de op dit moment veel voorkomende situatie waarin een tot de nalatenschap behorende bekende woning niet verkocht raakt en de vaste lasten voor de erfgenamen doorlopen.

Onder bijzondere omstandigheden voorziet de wet er ook nu al in dat een erfgenaam beschermd wordt tegen niet voorziene schulden. U kunt onder de huidige wet alsnog beneficiair aanvaarden indien u een nalatenschap zuiver hebt aanvaard en nadien blijkt dat er een testament is waarvan u bij het aanvaarden van de nalatenschap geen weet had, terwijl u de nalatenschap beneficiair aanvaard zou hebben indien u er wel bekend mee zou zijn geweest.

De beoogde nieuwe regels gaan er voor zorgen dat u in gevallen waarin dat redelijk en billijk wordt geacht, de mogelijkheid krijgt om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Wilt u meer weten over het wel of niet of onder voorwaarden aanvaarden van een nalatenschap of over (on)verwachte schulden in en nalatenschap? Neem contact met ons op en wij nemen met u de mogelijkheden en gevolgen door, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.