Erfenis of gift niet naar de “koude kant”

Per 1 januari 2012 wordt de wettelijke gemeenschap van goederen aangepast. In het oorspronkelijke wetsvoorstel staat dat beide partners bevoegd zijn om te beschikken over goederen die tot de gemeenschap behoren. Uitzondering zijn erfenissen of giften die via een uitsluitingsclausule slechts bij de aangewezen partner terecht kunnen komen. Deze uitzondering wordt nog nu net voor het ingaan van de wet nog uitgebreid naar gevallen waarbij geen sprake is van een uitsluitingsclausule.


Concreet had de uitzondering betrekking op zaken als registergoederen, vorderingen op naam, aandelen in een BV en aandelen op naam in een NV. Ook vielen daaronder schenkingen en erfenissen waarbij de schenker heeft bepaald dat deze alleen ten goede mogen komen aan het eigen kind en niet aan diens partner.

Die regel zou betekenen dat goederen waarbij sprake is van een bijzondere band tussen schenker of erflater enerzijds en de begiftigde of erfgenaam aan de andere kant, toch in de gemeenschap van goederen zouden vallen. Om dat te voorkomen wordt nu in de wet vastgelegd dat alleen de echtgenoot aan wie de gift of erfenis toevalt, daarover mag beschikken.

De aanpassingen gaan op of zo snel mogelijk na 1 januari 2012 in.

Wilt u meer weten over de gevolgen van gemeenschap van goederen en de vraag of huwelijkse voorwaarden in uw situatie interessant zijn? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.