Economische crisis geen reden voor ontbinding koopovereenkomst

Een niet ongebruikelijke transactie in het onroerend goed is dat iemand kavels grond aan een derde verkoopt, zonder dat de kavels direct in eigendom overgaan. De juridische levering van de kavels – waarmee de derde eigenaar wordt – wordt dan uitgesteld totdat die derde (een deel van) de kavels heeft doorverkocht. Wel wordt er vaak een einddatum voor de uiterlijke levering in de koopovereenkomst vastgelegd. Daarbij wordt dan een boetebeding opgenomen voor het geval de koper zijn verplichting uiteindelijk niet nakomt.


De economische crisis heeft er in dit soort gevallen aan bijgedragen dat sommige kopers hun verplichtingen uiteindelijk toch niet konden nakomen. De verkoper kan eerst nog coulance vertonen door met de koper een latere uiterste datum overeen te komen. In die gevallen wordt meestal ook afgesproken dat de koper rente over de koopsom moet gaan betalen vanaf de eerdere uiterste datum tot aan datum overdracht. Kan de koper op die nieuwe uiterste datum nog steeds niet afnemen, dan ligt het voor de hand dat de verkoper bij de rechter nakoming van de overeenkomst en betaling van de rente vordert.

Tegenwerpingen van de koper over de onvoorziene omstandigheid van een economische crisis waardoor de koopprijs niet (meer) financierbaar blijkt, snijden geen hout. Rechters zijn op grond van de wet uiterst terughoudend met aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden. In het omschreven geval gaat het om ondernemersrisico. Een crisis is een bijzondere omstandigheid, aangezien iedereen weet dat de economie aan schommelingen onderhevig is. Al eerder in de afgelopen eeuw deden dit soort schommelingen zich voor, met eveneens desastreuze gevolgen voor de onroerend goed markt.

Wilt u meer weten over de koopovereenkomst en de afdwingbaarheid daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.