Concept testament leidt niet tot uitvoering

Wie niet tijdig de wensen over zijn of haar nalatenschap vastlegt in een testament, loopt het risico dat geen uitvoering aan die wensen zal of kan worden gegeven. Zelfs als er al een concept-testament door de notaris is opgesteld, blijft dat risico bestaan. Daarmee kunt u de door u beoogde begunstigden behoorlijk in de kou laten staan. Vooral als u ongehuwd samenwoont is tijdige vastlegging van uw wensen in een testament bittere noodzaak.


Hoe belangrijk tijdige vastlegging in een testament van bijvoorbeeld samenwoners is, blijkt uit een situatie waarin de samenwoners eerst een onderhandse (= niet notarieel vastgelegd) akte hebben gemaakt, waarin is afgesproken dat de vrouw na het overlijden van de man diens bedrijf zonder betaling van een koopprijs zal krijgen. Nadat blijkt dat de man niet meer lang te leven heeft, laten beide partners alsnog een samenlevingsovereenkomst en testament bij de notaris opmaken. Echter, na ontvangst van de conceptakten overlijdt de man, de akten zijn dan nog niet ondertekend.

De vraag is in die situatie of de vrouw op grond van de onderhandse overeenkomst recht heeft op de onderneming van de man. Die overeenkomst is in feite een uitgestelde schenking, die pas werkt nadat de schenker is overleden.

Het feit dat er een concept-samenlevingscontract was opgesteld en partijen het over de tekst daarvan eens zijn, betekent nog niet dat er een rechtsgeldig samenlevingscontract tot stand is gekomen. Ook het feit dat er voor een samenlevingscontract geen vormvoorschrift bestaat – het hoeft niet via de notaris – doet daaraan niets af. De rechter moest er in het betreffende geval van uitgaan dat partijen juist een notarieel samenlevingscontract wilden maken.

Ook aan het concept-testament kan geen verdere waarde worden toegekend. Het staat immers niet vast dat het concept ook de uiteindelijke te passeren tekst zou bevatten. Die opvatting zal nog worden versterkt als er in het testament op onderdelen is afgeweken van een eerder door een van de partijen onderschreven advies.

Wilt u meer weten over het opmaken van een samenlevingscontract en testament? Neem contact met ons op en wij helpen u bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden.