Bewijs oorzaak onmisbaar bij onderlinge verdeling schuld

De laatste jaren komen bij scheidingen van getrouwde stellen en van samenwoners in toenemende mate restschulden voor. Van overwaarde op een huis is al vrijwel geen sprake meer en door de crisis zijn ook veel spaarbuffers aangesproken. De grote vraag is telkens hoe de restschuld onderling verdeeld moet worden. Daarbij moet bewijs geleverd worden over wie eerdere – al dan niet afgeloste – schulden heeft laten ontstaan. Dat blijkt niet altijd even eenvoudig.


Neem het veel voorkomende voorbeeld van een relatie waarin tussen samenwoners geen gemeenschap van goederen bestaat en dat schulden door de partij wordt gedragen die deze heeft laten ontstaan. Voeg daarbij het afsluiten van een rekening-courantkrediet op beider naam, waarvan een deel is gebruikt om een schuld van een van beide partners af te lossen.

De grote vraag is nu of bij de verdeling van de restschuld de partner die heeft geprofiteerd van de aflossing van de eigen schuld uit het gezamenlijke doorlopende krediet de helft van die aflossing alsnog aan de andere partner moet vergoeden. Dat hangt af van eventuele overige onderlinge afspraken die beide partners daarover hebben gemaakt.

Is bijvoorbeeld afgesproken dat de ene partner het huis krijgt en de andere partner geen aanspraak zal maken op de overwaarde en de verplichtingen die uit overige schulden voortkomen zal nakomen? Is bijvoorbeeld afgesproken dat de partner die het huis overneemt de overwaarde van het huis volledig in de openstaande financiering (aflossing hypotheek) stort en de resterende bedragen zal betalen? Is bijvoorbeeld afgesproken dat, wanneer er geen overwaarde is, de overige schulden gedeeld worden?

Hoe de uiteindelijk verdeling er gaat uitzien, hangt af van het bewijs dat partijen kunnen leveren in correspondentie en overeenkomsten. Voor de aflossing van een schuld van een der partijen uit een rekening-courantkrediet zal gelden dat de veroorzakende partij de helft daarvan nog aan diens ex-partner zal moeten vergoeden. Voor de overige verdeling zal veel afhangen van correspondentie en overeenkomsten. Een brief van de ene partner aan de andere is nog geen concreet bewijs. Als dat concrete bewijs niet geleverd kan worden, zal de overige restschuld gewoon gelijkelijk moeten worden gedeeld.

Wilt u meer weten over de verdeling van restschuld bij scheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.